Zdanění hazardu v podobě nové právní úpravy

Poslanecké sněmovně byl vládou předložen návrh nového právního předpisu v podobě zákona o dani z hazardních her. Hlavním cílem zákona o dani z hazardních her je doplnit připravovaný právní předpis o hazardních hrách právní úpravou jejich zdanění, a to z důvodu toho, že stávající zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, bude zrušen.

advokátka, doktorandka Katedry finančního práva a finanční vědy PF UK
Foto: Fotolia

Předložené právní předpisy mají tvořit jeden celek, který bude upravovat právní úpravu trhu s hazardními hrami. Dalším cílem tohoto právního předpisu je přiblížit se právní úpravě sousedících zemí.

Ministerstvo financí přistoupilo ke zdanění hazardních her především proto, že tímto zdaněním očekává zvýšení příjmu do státního rozpočtu o 1,9 – 2,3 miliard korun českých. V roce 2014 činil největší objem vložených prostředků na trh hazardních her v kategorii technických her, kde jejich celková výše tvořila částku 84,2 mld. Kč. Druhou nejvýznamnější kategorií této oblasti tvořily kurzové sázky s vloženou částkou ve výši 35,6 mld. Kč, loterie s částkou ve výši 9,2 mld. Kč a živé hry s částkou ve výši 8,9 mld. Kč.

Obsahově tato právní norma také reaguje na ekonomiku současné společnosti a na rostoucí využívání veřejných internetových sítí k provozování hazardních her. Nová právní úprava by také měla reagovat na současný nevyhovující stav této oblasti, mající za následek zvyšování sociálně patologických jevů, které se projevují v souvislosti s hazardními hrami.

Návrh zákona upravuje tři základní sazby daně z hazardu, které jsou stanoveny vysokou procentní sazbou a jsou odstupňovány dle druhu hazardní hry. K  vysokým procentním sazbám Ministerstvo financí přistoupilo pravděpodobně z důvodů toho, že jeho iniciativou je omezit hazardní hry, případně, pokud toto zdanění nebude mít za následek omezení hazardních her, alespoň zvýšit příjmy do státního rozpočtu.

Cílem tohoto článku je tedy přinést jeho čtenáři základní přehled o nově připravované normě v podobě zákona o zdanění hazardu, která by měla, společně s právním předpisem o hazardních hrách, vstoupit v účinnost k 1. 1. 2017.

1           Návrh zákona o zdanění hazardu

1.1       Základní vymezení poplatníka a předmětu daně

Návrh právního předpisu o zdanění hazardu v § 1 a § 2 definuje osoby, které jsou označeny za poplatníky daně, a dále vymezuje předmět daně z hazardu.

Za poplatníka daně právní norma označuje každého držitele základního povolení dle navrhovaného zákona o hazardních hrách, nebo toho kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo osobu, která je ohlašovatelem hazardní hry, respektive toho, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení. U hazardních her, k jejichž provozu je třeba základního povolení, jde především o loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, bingo, technické a živé hry. Základním povolením je dle zákona o hazardních hrách rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování druhu hazardní hry, o jehož vydání rozhoduje Ministerstvo financí na žádost. Za hazardní hru, k jejímuž provozování se vyžaduje ohlášení, se považuje tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100.000,- Kč.

Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud je k provozování takové hry potřeba základní povolení, které vydává Ministerstvo financí, nebo má být taková hazardní hra ohlášena. Předmět zdanění zahrnuje však také hry provozované prostřednictvím internetu. Provozování jiných hazardních her, než těch, které jsou shora vymezeny, předmětem daně není. Předmětem daně z hazardních her je tedy pouze provozování hazardních her, ke kterému dochází na území České republiky, nebo v případě hazardní hry provozované prostřednictvím internetu, takové provozování, které je cíleno na český trh. Cílem této právní úpravy je tedy regulovat provozování hazardních her, které se uskutečňují na českém trhu, nebo jsou na něj cíleny.

Provozováním hazardní hry se dle zákona o hazardních hrách rozumí vykonávání společné činnosti, která spočívá v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry.

1.2           Základ daně z hazardu, sazby daně z hazardu

Dle ustanovení § 3 je vymezen základ daně z hazardu, jež je součtem dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher u hazardních her. Základ daně tedy tvoří částku mezi přijatými a nevrácenými vklady a vyplacenými výhrami. Pro každou hazardní hru se stanovuje samostatný základ daně a součet těchto dílčích základů daně bude celkovým základem daně z hazardních her.

Navrhované sazby daně z hazardních her jsou vyšší než stávající sazby odvodu z loterií a jiných podobných her. Nejvyšší sazba ve výši 35 % bude aplikována na technické hry, a to z toho důvodu, že jsou vnímány společností jako nejvíce škodlivé a s největším rizikem vzniku závislosti hráčství. Právě s ohledem na tuto skutečnost bude u těchto her zavedena minimální daň, která činí částku ve výši 9.200,- Kč za kalendářní čtvrtletí. U živých her, loterií a bing je navrhována sazba ve výši 30 %, a u kursových sázek, totalizátorových her, turnajů malého rozsahu a tombol s herní jistotou převyšující částku ve výši 100.000,- Kč, činí sazba 25 %. Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí.

Výše jednotlivých sazeb daně z hazardu u hazardních her byla navržena i s ohledem na možné omezení nabídky hazardu, což je s ohledem na následky, které jsou s hazardem spojeny, pro společnost více než žádoucí.

1.3              Rozdělení příjmu z daně z hazardních her

Ministerstvo financí navrhuje, aby se výnos z  technických her i nadále dělil mezi stát a obce, avšak v novém poměru 65 % do obecního rozpočtu a zbývajících 35 % procent ve prospěch státu. Výnos dílčích daní z ostatních her se navrhuje i nadále dělit mezi stát a obce v poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí dále plánuje, že až 3 mld. z výnosů daně z hazardu by měly sloužit k podpoře sportovních aktivit mládeže. Zbývající finanční prostředky by měly být využity k financování podpor pro nezvyšování daní a pro podporu hospodářského růstu a podporu podnikatelského prostředí. Rozdělení výnosu z hazardních her se bude řídit dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Výnos z daně z hazardu se pro rok 2017 předpokládá cca 8,8 až 9,2 mld., a tedy příjem do obecních rozpočtů z daně z hazardních her pro rok 2017 se předpokládá ve výši 4,5 až 4,7 mld., Kč.

1.4              Správa daně z hazardu a vliv na ostatní daně

Daň z hazardu můžeme označit za daň sdílenou, neboť výnos z této daně je rozdělen mezi státní a obecní rozpočet. Ustanovení právní normy, která upravuje daň z hazardu, jsou ustanovení, která jsou lex specialis vůči daňovému řádu, který se při správě této daně použije subsidiárně. Správcem daně z hazardu budou orgány Finanční správy České republiky - lze tedy předpokládat, že půjde o příslušná územní pracoviště Finanční správy. Na povinnost podat daňové přiznání ze strany daňového poplatníka se subsidiárně uplatní ustanovení § 135, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Toto ustanovení daňového řádu, konkrétně § 135 odst. 4., upravuje lhůtu pro splatnost daně, která se bude aplikovat i na splatnost daně z hazardu. Tato daň bude splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání je povinen podat daňový poplatník nejpozději 25. den po uplynutí zdaňovacího období, v tomto případě tedy kalendářního čtvrtletí. Lhůtu pro podání daňového přiznání nelze prodloužit. Daňové přiznání jsou daňoví poplatníci nově povinni podávat pouze elektronicky. Daňové přiznání je tedy možné podat pouze datovou zprávou, která je podepsána uznaným elektronickým podpisem, která je odeslána prostřednictvím datové schránky, nebo je ověřena identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Tato povinnost vychází z ustanovení § 71 odst. 1. písm. a) až c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

V souvislosti se zavedením daně z hazardu dojde i ke změně výnosu z daně z příjmů právnických osob. Zaplacená daň z hazardních her bude daňově uznatelným nákladem, a tudíž bude snižovat daň z příjmů právnických osob.

1.5              Účinnost právního předpisu o dani z hazardních her

Vzhledem k úvodu tohoto článku, kde bylo uvedeno, že tento právní předpis má tvořit jednotný celek společně s připravovaným zákonem o hazardních hrách, je nutné, aby účinnost těchto právních norem nastala současně. Předpokládá se, že tyto právní normy nabudou účinnosti k 1. 1. 2017. Odvodové povinnosti z odvodu z loterií a jiných podobných her, jakož i práva a povinnosti související vzniklé přede dnem nabytí účinnosti těchto právních norem se budou řídit dle ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Daň z hazardních her se naopak použije od 1. 1. 2017, a to jak na nové, tak stávající provozovatele hazardních her.

Závěr

Na závěr tohoto článku lze konstatovat, že připravovaný návrh zákona o zdanění hazardních her je ze strany zákonodárců krokem kupředu. Nejen proto, že uvedení této právní normy do praxe by mělo dle předpokladů Ministerstva financí přinést objemné finanční prostředky do státních a obecních rozpočtů, ale také proto, že hazardní hry jsou vnímány značnou částí veřejnosti jako činnost, která společnost ohrožuje a má za následek zvyšování sociálně patologických jevů. Právě z těchto důvodů by měla být problematika přísněji regulována a podrobena vyššímu daňovému zatížení. V souvislosti s připravovanou legislativou v podobě zdanění hazardu je však nutné položit si základní otázku, co má právní úprava v podobě zdanění hazardních her skutečně přinést. Zda zvýšení příjmů do státního rozpočtu či omezení, nebo úplný zánik hazardních her, což vylučuje právě zmiňovaný příjem do státního rozpočtu. Jak k předpisu přistoupí subjekty, které provozují hazardní hry a zda právní předpis o zdanění hazardu splní své cíle, ukáže až uvedení této právní úpravy do praxe. 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články