Práva cestujících v letecké dopravě v EU

Postavení spotřebitelů bylo mnohdy v nerovnováze k postavení společností produkty nabízející, jejich situace musí být tedy kompenzována zvýšenou ochranou spotřebitelů v případě potíží a před nekalými praktikami prodejců. Tato nerovnost platí zvlášť v případě vztahů cestující versus dopravce.

advokátka, vedoucí Katedry ústavního a evropského práva, FPr ZČU v Plzni
Foto: Fotolia

Po dlouhou dobu zde panoval značný chaos, mezi cestujícími kolovaly pověry o jejich právech, celý systém ochrany byl spíše nejasný a v případě potíží jen málokdo věděl, jak se bránit a na koho se obrátit. Pokud tak už postižený pasažér učinil, pak častokrát neúspěšně. S problémem v dopravě se však zřejmě setkal snad každý z nás, kdo někdy využil služeb civilních aerolinií. Je to sice nejmladší způsob cestovaní, zato nárůst jeho objemu je naprosto neuvěřitelný, letecké trasy v EU narostly za patnáct let o 110 %. Kde na trasách soutěžilo 10 více společností, byl tento nárůst až 300 %. V současnosti se ročně nad Evropou uskuteční přibližně deset miliónů letů!

Politika EU transformovala odvětví letecké dopravy vytvořením podmínek pro jeho konkurenceschopnost a zajištění jak kvality služeb, tak i nejvyšší úrovně bezpečnosti. Spotřebitelé, letecké společnosti, letiště a zaměstnanci tak získávají přínosy v podobě nových tras a letišť, větší volby, nižších cen a celkové lepší kvality služeb.

Před rokem 1987 byly trhy letecké dopravy napříč Evropou chráněné a fragmentované – což se však poměrně záhy podstatným způsobem změnilo. Aby se vytvořil jednotný trh pro leteckou dopravu, EU tento sektor počala liberalizovat ve třech fázích. Za tím účelem souvisely či mohou s právy cestujících souviset tyto právní akty.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006, ze dne 4. října, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, podle kterého je na všech letištích na území unie s účinností od 6. listopadu 2006 aplikováno omezení pro vnášení tekutin na palubu letadla.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002.

Nařízení č. 1008/2008/ES o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

Vytvořením jednotného evropského trhu vyvstala otázka regulace vztahů mezi dopravci a pasažéry. V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 251/91. Cestujícím byla přiznána určitá práva v případě, že letecký dopravce let zruší, dojde k jeho zpoždění nebo k odepření nástupu na palubu proti vůli cestujícího. Je však nutné podotknout, že použitelnost tohoto nařízení je omezena na cesty z letišť na území EU nebo Islandu, Norska, Švýcarska, a na lety ze třetích zemí na letiště do tohoto prostoru. Navíc se musí jednat o dopravce s licencí vydanou státem EU. V únoru tohoto roku schválil Evropský parlament zprávu pro posílení práv cestujících v letecké dopravě. Situace byla vskutku kritická, kdy jen asi 2% cestujících uspěla se svou stížností. Zprávu poslanci podpořili poměrem hlasů 580 : 41 (48 se zdrželo hlasování).

Toto nařízení leteckým dopravcům ukládá zřídit na letištích kontaktní místa, kde bude cestujícím k dispozici kvalifikovaný personál, který pomůže s řešením problémů a poučí je o jejich právech, včetně vyplnění formulářů pro stížnosti. Změny se dotýkají zlepšení práv v oblastech přesměrovaných letů, zavazadel, stížností, úpadků a zároveň zaručují, že vnitrostátní orgány budou disponovat dostatečnými pravomocemi k uložení sankcí za porušení práv cestujících ze strany dopravců a posuzovat jejich zprávy o tom, jak pomáhají cestujícím vyrovnat se se zpožděními a rušením letů.

Nyní se vyčkává na přijetí pozice v Radě. Po vyjednání konečné dohody Komise, Parlamentu a Rady by nová pravidla měla vstoupit v platnost.

Jakými právy tedy cestující v současnosti disponují?

Vrácení peněz a náhradní doprava: pokud vám byl odepřen nástup do letadla nebo pokud byl váš let zrušen či došlo k prodeji více míst, než je k dispozici, máte nárok na dopravu do cílové destinace náhradním způsobem za srovnatelných podmínek nebo na vrácení peněz za letenku a dále případně na bezplatnou dopravu do výchozího bodu vaší cesty.

Významné zpoždění: pokud bude váš let zpožděn o 5 hodin a více, máte rovněž nárok na finanční náhradu. (Pokud však budete souhlasit s vrácením ceny letenky, přepravce vám již nemusí zajišťovat náhradní dopravu ani poskytovat žádnou jinou pomoc). Letecká společnost má povinnost vás o vašich právech informovat a sdělit vám důvod odepření nástupu do letadla, zrušení letu nebo jeho zpoždění (pokud přesáhne 2 hodiny, respektive 4 hodiny, jedná-li se o let do destinace vzdálené více než 3500 km).

Občerstvení: v závislosti na délce plánovaného letu a délce zpoždění mají cestující také nárok na občerstvení, komunikaci (např. na bezplatný telefonický hovor) a v případě potřeby nocleh.

Finanční kompenzace: pokud vám byl odepřen nástup do letadla, let byl zrušen nebo došlo ke zpoždění o 3 hodiny a více oproti údaji o příjezdu do cílové destinace uvedeném na jízdence, je dále v závislosti na vzdálenosti destinace možné žádat náhradu ve výši 250–600 eur:

Na území EU: 1 500 km a méně - 250 eur, nad 1 500 km - 400 eur

Spoj mezi letištěm v EU a destinací mimo EU: 1 500 km a méně - 250 eur, 1 500–3 500 km - 400 eur, nad 3 500 km - 600 eur. Pokud vám přepravce nabídne náhradní let v podobném čase, náhrada může být snížena na 50%.

V případě zrušených letů na náhradu nárok nemáte, pokud:

  • ke zrušení došlo z důvodu mimořádných okolností, například kvůli špatnému počasí,
  • jste byli informování 2 týdny před odletem, nebo
  • vám byla nabídnuta náhradní přeprava po stejné trase v podobném čase.

U letu zrušeného z důvodu mimořádných okolností sice nevzniká nárok na náhradu, přepravce vám však vždy musí nabídnout buď:

  1. proplacení letenky (celé cesty nebo té části, která nebyla realizována)
  2. náhradní přepravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu
  3. přebookování na jiný termín dle vašeho výběru (pokud jsou volná místa).

I v případě zrušeného letu z důvodu mimořádných okolností vám musí letecký dopravce poskytnout nutnou pomoc při čekání na náhradní dopravu.

Ztracená nebo poškozená zavazadla: Pokud bylo vaše odbavené zavazadlo ztraceno, poškozeno nebo zpožděno, lze od letecké společnosti žádat náhradu do výše 1 220 eur. Výjimka je nastavena v případě, pokud k poškození došlo z důvodu skryté závady zavazadla. Stížnost je třeba podat do 7 dnů od chvíle, kdy vám bylo zavazadlo vráceno (případně do 21 dní, pokud bylo zpožděno). Promlčecí doba k podání návrhu na soud ohledně škody činí dva roky od data, kdy vám bylo zavazadlo vráceno.

Pokud převážíte cennosti, je někdy možné za poplatek sjednat limit vyšší než 1 223 eur. K tomu je třeba předem (nejpozději při odbavení) dopravci dodat zvláštní prohlášení. Nejlepším řešením je však soukromé cestovní pojištění. Pro uvedené prohlášení neexistuje formulář. Jeho podobu určuje daný letecký přepravce.

Nákup letenek online: při nákupu letenek online musí prodejce od začátku jasně deklarovat celou cenu letenky - včetně všech povinných poplatků a daně - aby nakupující mohli porovnat ceny letenek konkurenčních aerolinek a na základě toho si vybrat. Kromě konečné ceny musí prodejce dále uvést tyto informace: letecký tarif, daně, letištní poplatky, ostatní poplatky, příplatky (palivové, bezpečností atp.) Veškeré další položky musí být uváděny jasně s tím, že nejsou povinnou součástí ceny letenky.

Co se týče kvality služeb poskytovaných dopravci v letecké dopravě tak mezi pravidla slušnosti patří to, že letecký přepravce je povinen během letu zajistit pomoc s podáním jídla, případně léků. Pokud takovou pomoc potřebujete, například během delšího letu, přepravce může požadovat, abyste s sebou měli doprovod. Pokud je kterékoliv z těchto práv narušeno, je možné se obrátit na patřičný orgán. Každý členský stát má povinnost určit orgán k prosazování nařízení 261/2004 na svém území, o nichž se vede úplný seznam. Pravomoci dozorových orgánů jsou v jednotlivých státech různé. Ne vždy tyto orgány mohou rozhodovat o konkrétním sporu dopravce a cestujícího. Obvykle jsou orgány oprávněny uložit v případě zjištěného porušení sankci v podobě finanční pokuty.

Služeb lze využít i od Evropského spotřebitelského centra, které může poskytnout obecné informace o právech a také se svým jednáním s dopravcem pokusit nalézt smírné řešení již existujícího sporu. Centrum bylo založeno 1. ledna 2005 a vzniklo za finanční podpory Evropské unie. Pro spotřebitele bylo otevřeno v dubnu 2005 při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a od 1. ledna 2009 působí při České obchodní inspekci.

 

 


Použité zdroje:

EUROPA. EU.  Práva cestujících. [17. 12. 2013] © Evropská unie 1995-2014, dostupné na: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_cs.htm

EU TRAVEL RIGHTS. Air passenger rights. © 2014 EU Travel Rights, dostupné na: http://www.eutravelrights.eu/index.php/home/air-passenger-rights

EUROPA. EU. Letecká doprava. © Evropská unie 1995-2014, dostupné na: http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/index_cs.htm

EUROPA. EU. Dopravní politika EU. © Evropská unie 1995-2014, dostupné na: http://europa.eu/pol/trans/index_cs.htm

BUSINESSINFO.CZ. Letecká doprava v kontextu aktivit a politik EU. [30. 11. 2008] © 1997-2014 CzechTrade, dostupné na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/letecka-doprava-kontext-aktivit-eu-3865.html

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články