Dopady koronaviru do závazkových vztahů

Současná výjimečná situace v České republice a ve zbytku světa zásadním způsobem ovlivňuje většinu aspektů našeho života. Následující text se pokouší umožnit náhled na možné důsledky pandemie koronaviru pro smluvní závazkové vztahy.

advokátka, BOROVEC LEGAL

Existuje několik možných scénářů vlivu aktuální situace na obchodní vztahy.

  • Předně je možné, že práva a povinnosti ze smlouvy zůstanou přes všechny současné výjimečné události nezměněny.
  • Rovněž přichází v úvahu změna smluvního vztahu, která může mít vícero podob.
  • V krajním případě je potom třeba počítat i s úplným zrušením předmětné smlouvy.

Čím je třeba se zabývat, chceme-li zjistit dopady pro konkrétní smluvní vztah?

Podstatná změna okolností

Velice důležitým se v současné době stává ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to § 1765. Jedná se o tzv. podstatnou změnu okolností, která založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich. K tomu může dojít

  • neúměrným zvýšením nákladů plnění nebo
  • neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

Zároveň musí platit, že

  • rozhodnou změnu strana nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a
  • skutečnost nastala až po uzavření smlouvy nebo se o ní strana až po uzavření smlouvy dozvěděla.

Posledně zmíněné podmínky můžeme v případě pandemie koronaviru považovat za splněné u těch smluv, které byly uzavřeny před jejím vypuknutím. Sporná pak bude předvídatelnost u smluv, které byly uzavřeny v hraničním období, kdy se virus začal šířit a opatření postupně zavádět.

V situaci podstatné změny okolností má dotčená strana právo domáhat se obnovení jednání o podmínkách smlouvy.

Nedojde-li v přiměřené době k dohodě dle výše uvedeného, úpravu nebo zrušení smlouvy provede na návrh jedné ze stran soud. Tento návrh musí být však učiněn v přiměřené době od chvíle, kdy změnu okolností strana zjistila. Nejčastěji půjde o 2 měsíce.

Významnou je skutečnost, že samotná podstatná změna okolností nemá automaticky vliv na povinnosti a práva ze smlouvy, například na dobu splatnosti. Aby nastaly předvídané účinky, je nutná buď dohoda stran nebo rozhodnutí soudu.

I z toho vyplývá použitelnost ustanovení spíše pro smluvní vztahy dlouhodobějšího rázu.

V případě smluv o dílo existuje navíc speciální úprava tzv. mimořádné nepředvídatelné skutečnosti, která podstatně ztěžuje dokončení díla (§ 2620 odst. 2 občanského zákoníku). V tom případě může soud rozhodnout o zvýšení ceny či zrušení smlouvy.

Je však třeba pečlivě číst text smlouvy upravující daný obchodní vztah. Jak známo, řada smluv vylučuje aplikaci právě popsaných ustanovení § 1765§ 2620. K tomu může dojít výslovně s odkazem na tato ustanovení, avšak také nepřímo více či méně konkrétním smluvním ustanovením o převzetí nebezpečí změny okolností.

Vyšší moc

Neméně významným se v současné době stává ustanovení § 2913 občanského zákoníku upravující tzv. vyšší moc. Tou se strana, která nesplnila smlouvu a způsobila tím svému obchodnímu partnerovi škodu, může vyvinit z odpovědnosti za ni (jedná se o tzv. liberační důvod).

Jedná se tedy o řešení situace, kdy již došlo k prodlení jedné ze stran a tím vznikla škoda. Na rozdíl od výše popsaného ustanovení § 1765 směřujícího na úpravu dosud fungujícího vztahu do budoucna.

Vyvinění z odpovědnosti je možné, pokud porušující straně bránila nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

Kritérium nepředvídatelnosti můžeme opět považovat za splněné u smluv uzavřených před vznikem koronavirové krize. Nepřekonatelnost pak bude nutné posoudit v každém konkrétním případě individuálně.

Záludným může být v současné situaci kritérium závislosti na vůli strany. Například pozastavení výroby nemůže představovat liberační důvod ve chvíli, kdy k němu došlo dobrovolně (dle uvážení podnikatele o vhodnosti s ohledem na danou zdravotní situaci), a nikoliv nuceně třeba z důvodu úředního rozhodnutí o uzavření.  

Důležitá je však skutečnost, že zákonná úprava vyšší moci se vztahuje výlučně k odpovědnosti za škodu. Nemá naopak vliv na samotnou skutečnost, že se smluvní strana dostala do prodlení a na jeho další důsledky. Těmi může být právo odstoupení protistrany nebo vznik smluvní pokuty.

Použití ustanovení není možné, pokud se dlužník nacházel v prodlení již ve chvíli, kdy překážka nastala.

Rovněž ohledně vyšší moci bude třeba posoudit smluvní úpravu, která popsaná zákonná pravidla často modifikuje.

Následná nemožnost plnění

V úvahu přichází také uplatnění ustanovení § 2006 a násl. občanského zákoníku. Tzv. následná nemožnost plnění způsobí, že závazek zaniká. Nastává v případě, že dluh se stane po vzniku závazku nesplnitelným.

Nutné je skutečně vyloučení možnosti plnění realizovat. Nepostačuje skutečnost, že by bylo plněno

-          za ztížených podmínek,

-          s většími náklady,

-          s využitím třetí osoby nebo

-          až po určené době.

Posledně jmenovaná podmínka je přitom v dané situaci velmi podstatná. Lze totiž předpokládat, že u významné části plnění bude možná realizace po odpadnutí překážky (po skončení pandemie a opatření s ní spojených).

Nemožnost svého plnění prokazuje dlužník.

Je-li nemožná jen část, zaniká celý závazek pouze pokud zbývající (možná) část nemá pro věřitele význam.

O nemožnosti plnění je dlužník povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět druhou stranu.

V případě, že se o následnou nemožnost dle popsaných kritérií skutečně jedná, zaniká závazek automaticky ze zákona. Není pro to nutné rozhodnutí soudu.

V praxi se při řešení situací vzniklých v důsledku pandemie koronaviru budeme samozřejmě setkávat s aplikací kombinace nejen výše uvedených zákonných ustanovení. Nepochybně nás čeká vznik řady nestandardních stavů, pro něž budeme hledat přiléhavé právní posouzení a které se jistě promítnou do nadcházející judikatury soudů.

Hodnocení článku
60%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu