smlouva

Mezinárodní pravomoc soudů v řízení o úpravě poměrů k nezletilé
Hodnota automobilu jako kritérium určující rozsah styku s dítětem

Mezinárodní pravomoc soudů v řízení o úpravě poměrů k nezletilé

Ústavní soud dne 23. 8. 2023 vydal nález, sp. zn. II. ÚS 859/23, týkající se určení místní příslušnosti soudů rozhodujících o úpravě poměrů k nezletilé. Stěžejním problémem případu bylo především to, že otec nezletilé, jakožto státní příslušník Ruské federace, zahájil nejdříve soudní řízení před ruskými soudy a následně i před soudy českými. Tento článek se bude detailně zabývat tímto případem a analyzovat, zda byla obecnými soudy zajištěna dostatečná ochrana rodinného života a zda byl poskytnut spravedlivý proces stěžovateli a jeho dceři.

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích
Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

V dnešním příspěvku se budu věnovat pouze dvěma typům smluv mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem, a sice smlouvám o dodávkách elektřiny nebo plynu a smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Příspěvek se současně bude věnovat spíše těm změnám, které se odehrály v posledních dvou letech. Většina se týká zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, ale ne všechny. Ukážeme si, jak to proběhlo.