Práva člena společenství vlastníků

Nevhodný nátlak výboru SVJ na majitele bytových jednotek – příklad z praxe

Právně a eticky nesprávné nátlakové metody použité výborem SVJ k vynucení plošné dezinsekce bytů v osobním vlastnictví. Jsou domovní svoboda a zdraví v ohrožení?

referent Odboru řízení rizik Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
LP
referent Odboru vymáhacího Územního pracoviště pro Prahu 4 Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
Práva člena společenství vlastníků

V běžném životě se bohužel vyskytují situace, kdy je právo ohýbáno, zneužíváno, špatně aplikováno, apod., což destabilizuje společenský řád. V předloženém článku se blíže zaměříme na jeden konkrétní anonymizovaný příklad z praxe, týkající se výboru společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) a plánované dezinsekce bytového domu. SVJ by vždy mělo postupovat v souladu s platnými a účinnými zákony, do práv vlastníků bytových jednotek zasahovat co nejméně, a případně svoji činnost konzultovat s právníkem.

Anonymizovaný praktický příklad

Ve zkoumaném případě se jedná o člena výboru SVJ, jenž úmyslně zneužil či omylem použil zákon, čímž mohl u právního laika vyvolat klamný pocit, že pokud nevpustí do svého bytu deratizátora a neumožní mu provést dezinsekční postřik, tak se dopouští minimálně přestupku. Pro pochopení celé situace předkládáme sporný e-mail od člena výboru SVJ, který bude analyzován na řádcích níže: 

V čem je problém?

Jak je uvedeno výše, jedná se o reálnou situaci, s níž se může kterýkoliv vlastník bytové jednotky setkat v praxi. Na vzniklý problém lze nahlížet z vícera hledisek. Na první pohled by se dalo předpokládat, že se jedná pouze o informační (nikoliv direktivní) sdělení, když bylo zasláno neoficiální e-mailovou formou. Výbor SVJ zde oznamuje plánovanou desinsekci společných prostor bytového domu a nabízí vlastníkům jednotek možnost nechat si vystříkat byt dezinsekčním prostředkem, a to hned ve dvou možných termínech. Dodatečně bylo zjištěno, že by se mělo jednat o výskyt mravenců.

Sporný moment nastává v okamžiku, kdy se zaměříme na obsah ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ochraně veřejného zdraví“), na které odkazuje člen výboru SVJ: „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením fyzické osoby, která a) absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem, b) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.“

Uvedené zákonné ustanovení tedy upravuje profesní způsobilost osoby, která bude vykonávat dohled a řízení celého procesu dezinfekce, dezinsekce a deratizace za použití speciálních ochranných přípravků, které se zřejmě neprodávají běžnému spotřebiteli. Jedná se o situaci např. výskytu myší či potkanů v provozovně restauračního zařízení, přičemž se předpokládá, že odpovědná osoba provozovnu uzavře a je ze zákona povinna zajistit deratizaci prostor. S největší pravděpodobností si zajistí certifikovanou firmu, jejíž pracovník musí splňovat podmínky podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze v žádném případě aplikovat předmětné ustanovení způsobem, jak činí pisatel sporného e-mailu. Člen výboru SVJ, jakožto pisatel e-mailu, pak vůbec neuvedl konkrétní prostředek určený k postřiku tak, aby mohli vlastníci, resp. nájemníci, předem konzultovat se svým ošetřujícím lékařem možné alergické reakce a rovněž nebylo pamatováno např. na astmatiky.  Dovolujeme si tímto apelovat na každého, kdo má zdravotní obtíže, či bere léky, a objevil se někdo, kdo by mu chtěl aplikovat nějaký přípravek do jeho obydlí, aby to vždy konzultoval s lékařem, protože nejde jen o alergickou reakci ale i o eventuální kontraindikaci např. s léky podávanými inhalátorem u astmatiků.

V tomto odstavci bychom se rádi pozastavili nad větou z e-mailu, znějící: „Všichni nájemníci jsou povinni zpřístupnit v uvedený den a hodinu své byty, …“. Taková formulace může být velmi matoucí, ba přímo nebezpečná, zejména pak v případě vlastníků, kteří považují výbor SVJ za sui generis autoritu. Je zde vyvolávána umělá obava z postihu v případě nevpuštění deratizátora do bytu.

K nedotknutelnosti obydlí…

Záhodno připomenout, že domovní svoboda požívá ústavní ochrany, když čl. 12 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že: (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon. (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.“ Uživatel bytu tedy není povinen jakékoliv osobě umožnit vstup do svého obydlí z „malicherných důvodů“, ačkoliv sporný e-mail tuto představu přiživuje.

Samozřejmě, že např. náhlé zdravotní komplikace seniora, který není schopen zevnitř byt odemknout a je v ohrožení života, nejsou důvodem malicherným. Další výjimka může spočívat např. v probíhajících rozsáhlých stavebních úpravách bytu, které vyžadují stavební povolení. Pak by měl být umožněn přístup do bytu osobě vykonávající správu domu tak, aby mohla na místě překontrolovat, že stavební úpravy probíhají takovým způsobem, že nedochází k zásahu do společných částí domu.[1] Důvod spočívající v blíže nespecifikovaném výskytu mravenců, neshledáváme v žádném případě legitimním. Výbor SVJ by se měl primárně zaměřit na dezinsekci společných prostor a nikoliv takto nadbytečně zasahovat do práv vlastníků bytových jednotek. 

Závěr

Doporučujeme tedy, aby se výbor SVJ příště lépe zaměřil na volbu a kontrolu postupů v komunikaci vůči vlastníkům bytových jednotek. Určitě by se nemělo jednat o jakýsi uměle vytvořený nátlak za použití ustanovení, které nesouvisí se situací. Tímto mohla být u některých vlastníků vyvolána zbytečná obava, že se neumožněním dezinsekce svého bytu dopouštějí něčeho protiprávního. Pokud se někdo pokusí takto mylně vykládat zákonná ustanovení, určitě je na místě jej na pochybení upozornit, neboť nemusí jít o úmysl „škodit“.

Vlastníkům bytových jednotek doporučujeme, aby veškeré odkazy na právní předpisy v písemnostech vyhotovených výborem SVJ pečlivě kontrolovali, a to nejméně zda vůbec tyto souvisí s danou situací.


[1] PULGRET, Lukáš. Právní úprava vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Praha, 2019. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií. Vedoucí práce JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu