Vybrané komplikace spojené s koupí ojetého auta: VIN kód

S koupí ojetého auta jsou spojeny jisté postupy na straně prodávajícího i kupujícího, jejichž opomenutí či zanedbání může mít neblahé následky, včetně těch právních. V sérii článků budou popsány nejdůležitější aspekty dané problematiky, vybrané podle závažnosti případných neblahých právních následků. V tomto díle se věnujeme VIN kódu.

nezávislý autor
Foto: Fotolia

Každému vyrobenému motorovému vozidlu je přiděleno identifikační číslo, tzv. VIN (z anglického vehicle identification number), což je mezinárodně jednoznačný unikátní identifikátor motorových vozidel. Při koupi ojetého automobilu je naprosto nezbytné, aby si kupující ověřil, zda VIN uvedený ve velkém technickém průkazu souhlasí s VIN vyraženým na karoserii, či umístěným jinde na vozidle.

VIN nesouhlasí

Jaké má tedy následky koupě automobilu, u kterého je ex post zjištěno, že VIN vyražený na karoserii nesouhlasí s VIN uvedeným ve velkém technickém průkazu, resp. kupní smlouvě? Byť automobil, ani velký technický průkaz nemusí být např. zatížen trestnou činností, tak nedisponuje-li majitel vozidla velkým technickým průkazem „spárovaným“ s automobilem, pak nastává vážný problém. Takové vozidlo není možné přihlásit do registru motorových vozidel, tudíž ho nelze provozovat na pozemních komunikacích.

Právní ukotvení

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel na PK“): Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

  1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
  2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
  3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.“

Ustanovení § 6 odst. 5 písm c) zákona o podmínkách provozu vozidel na PK: „K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo.“

Ustanovení § 8 odst. 4 písm. a) bodu 2. Zákona o podmínkách provozu vozidel na PK: „K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží v případě převodu vlastnického práva protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.“

Ustanovení § 48 odst. 3 písm. a) zákona o podmínkách provozu vozidel na PK: Stanice technické kontroly při evidenční kontrole silničního vozidla zjišťuje soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla.“

Prevence a ex post postup

Jednoznačnou prevencí je zde důsledná kontrola VIN při koupi automobilu. V praxi však může nastat situace, kdy je VIN přeražen, resp. zfalšován, což však zběžným pohledem laik nepozná. Pro úplnost dodáváme, že zkoumáním přeražených VIN se zabývá kriminalistická metalografie.

Pokud byl nesoulad mezi VIN vyraženým na karoserii a VIN uvedeným v technickém průkazu zjištěn až ex post po koupi automobilu, a s prodejcem se již nedá navázat žádný kontakt za účelem vysvětlení, pak shledáváme jediné možné, byť kontroverzní řešení. Domníváme se, že nezbude než automobil rozprodat na náhradní díly.

Závěr

Důslednou kontrolou VIN tedy předejdeme následnému právnímu problému při registraci vozidla, přičemž kontrola VIN před koupí ojetého vozidla je velmi důležitá také z dalších důvodů, jak bude vyplývat z následujícího článku. Jako nápovědu k tématu příštího článku (který bude vycházet ze skutečné události při koupi automobilu jednoho z autorů článku) předkládáme níže uvedený snímek:


Zdroje

  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  • STRAUS, Jiří. Kriminalistická technika. 3., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-409-1
Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články