Konkrétní podmínky žádosti o příspěvek z programu Antivirus

Minulý čtvrtek Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) aktualizovalo manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus. Od pondělka je možné prostřednictvím webové aplikace na stránkách antivirus.mpsv.cz podávat přihlášky o příspěvek. Přinášíme ucelený přehled, kteří zaměstnavatelé a jak mohou o příspěvek zažádat.

advokátní koncipientka, KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
advokátka/counsel, ROWAN LEGAL. advokátní kancelář
Foto: Fotolia

Druhy překážek

Zaměstnavatelům bude poskytnuta částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v České republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. U jednoho zaměstnavatele může dojít ke kombinaci více druhů překážek v práci.

Podle v současné době platného programu „Antivirus“ existují dva režimy:

Režim A - nucené omezení provozu na základě krizového opatření a karanténa

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Režim B - související hospodářské potíže

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
 • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
 • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Oprávněný žadatel

Požádat o úhradu výše popsaných výdajů mohou všichni zaměstnavatelé v mzdové sféře, u kterých je alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, účastní se nemocenského a důchodového pojištění a zároveň spadá do podmínek režimu A nebo B programu Antivirus. Úřad práce České republiky (ÚP ČR) příspěvek přizná pouze za předpokladu, že zaměstnavatel zaměstnancům náhrady mezd skutečně vyplatil a řádně z nich odvedl povinné odvody.

Příspěvek nenáleží:
 • na úhradu náhrad platů;
 • na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti;
 • za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR;
 • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty;
 • žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení;
 • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen, a
 • žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výše kompenzace

Zaměstnavatelé mají nárok na částečnou kompenzaci mzdových výdajů v následující podobě:

 • u režimu A by měl stát zaměstnavatelům uhradit příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39 000 Kč;
 • u režimu B by měl stát zaměstnavatelům uhradit příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29 000 Kč.

Jak uvedeno výše, kompenzace v sobě zahrnuje příspěvek na částečnou úhradu náhrady mzdy náležející zaměstnanci při dané překážce v práci a odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele.

Uznatelné období

ÚP ČR, jako realizátor programu, bude prozatím přiznávat nároky vzniklé za období ode dne vyhlášení nouzového stavu, tj. od 12. března 2020 do konce dubna 2020. MPSV předpokládá prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID-19 i na květen 2020, prodloužení programu Antivirus je podmíněno schválením vládou České republiky.

Trvání pracovního poměru

Jak již naznačeno výše, další podmínkou pro přiznání příspěvku je, aby v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, dotčeným zaměstnancům nebyla dána výpověď, s výjimkou výpovědi pro porušení povinností zaměstnance podle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce, ani aby nebyli ve výpovědní době. V případě agenturních zaměstnanců musí být navíc splněna podmínka, že pracovní poměr byl sjednán před dnem vyhlášení nouzového stavu, tzn. před 12. březnem, a bude trvat po celou dobu trvání programu Antivirus.

Krok č. 1: Podání žádosti

Podání probíhá výhradně elektronicky, prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR vytvořené speciálně pro účely tohoto příspěvku. K podání žádosti zaměstnavatel potřebuje datovou schránku nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem a žádost směřuje na místně příslušné pracoviště ÚP ČR, dle svého sídla. Po vyplnění žádosti se automaticky vygeneruje i dohoda o poskytnutí příspěvku. ÚP ČR zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody. Dohoda se považuje za uzavřenou ve chvíli, kdy bude podepsaná ÚP ČR a zaslána zpět zaměstnavateli.

Náležitosti žádosti:
 • identifikační údaje;
 • oprávněnost osoby k zastupování zaměstnavatele;
 • doklad o bankovním účtu;
 • případně plnou moc k zastupování.

Krok č. 2: Předložení vyúčtování

Zaměstnavatel po uzávěrce mezd za příslušný kalendářní měsíc předloží ÚP ČR vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. Na každý režim programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář, společně s čestným prohlášením o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů, a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce. ÚP ČR zašle elektronicky dotaz České správě sociálního zabezpečení, zda pracovníci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně jeho zaměstnanci. Po ověření této skutečnosti vyplatí ÚP ČR příspěvek na účet zaměstnavatele.

V případě režimu A je současně nutné uvést předmět podnikání nebo činnost, která byla dotčena, včetně uvedení příslušného krizového opatření (usnesení vlády), resp. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz či omezit jeho činnost.

Součástí vyúčtování je i čestné prohlášení zaměstnavatele o :

 • vyplacených náhradách a provedených odvodech;
 • existenci vzniku překážky v práci a době jejího trvání;
 • čestné prohlášení, že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty.

Ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) zaměstnavatel automaticky podepisuje čestné prohlášení.

Za pravdivé a správné vyplnění údajů nese odpovědnost zaměstnavatel. Chybně vyplněné žádosti ÚP ČR vrátí k doplnění nebo opravě a budou stornovány. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin. Porušení podmínek písemné dohody může vést k povinnosti příspěvek vrátit a zároveň může být předáno finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně. Současně může být také předmětem kontroly a případné sankce ze strany SUIP. Manuál upřesňuje, že případné chybné stanovení překážky v práci není porušením dohody o poskytnutí příspěvku, a nepovede tak k nutnosti ho vrátit, byla-li náhrada mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena.

Závěrem upozorňujeme, že manuál má pouze informativní charakter a MPSV ho průběžně aktualizuje. Situaci dále sledujeme a o změnách budeme informovat.


antivirus.mpsv.cz

Hodnocení článku
70%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články