Profesionální sport a pracovní právo – mezinárodní konference

Dne 19. června 2014 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma „Profesionální sport a pracovní právo“. Konference byla organizována v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2014, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, pod záštitou předsedy České unie sportu JUDr. Miroslava Jansty a za podpory Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Na konferenci, která byla tlumočena do angličtiny, přijalo pozvání více jak 100 účastníků.

Právnická fakulta UK v Praze, Český olympijský výbor
Foto: Fotolia

Konferenci zahájil hlavní řešitel projektu doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK. Úvodního slova se zhostili děkan PF UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. a předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta, který vyjádřil nadšení nad tím, že se na akademické půdě o právní povaze profesionálního sportu diskutuje.  

Program konference byl rozdělen do čtyř tematických bloků.

Úvodní sekci odstartoval svým příspěvkem doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., který zmínil oblasti, v nichž se profesionální sport a pracovní právo překrývají a vymezil pojetí závislé práce v České republice i na Slovensku, stejně jako její vztah k profesionálnímu sportu. Následoval příspěvek Doc. JUDr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Doc. Dvořák ve svém vystoupení zhodnotil profesionální sport z hlediska soukromého práva a dotkl se například povahy a významu zákona o podpoře sportu. Doc. Dr. Iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. z PF UK vnesl do konference evropský prvek a hovořil o dopadech antidiskriminačního práva EU na zaměstnávání sportovců ve světle nedávného rozsudku Soudního dvora ve věci Steaua Bukurešť. JUDr. Tomáš Bělina z Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. zkoumal, zda jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací. Dle Běliny lze dojít k závěru, že činnost profesionálního sportovce splňuje všechny prvky závislé práce. Úvodní část uzavřel se svým příspěvkem Sean Wesley Davidson, J.D., který hodnotil právní souvislosti komercionalizace univerzitního sportu v USA.

Druhou část dopoledního bloku otevřel doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gabriš, Ph.D., LLM, MA z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který představil účastníkům konference návrh nového slovenského zákona o sportu. V rámci svého vystoupení se doc. Gabriš taktéž v podrobnostech zaměřil na pracovně-právní status profesionálního sportovce. JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR hodnotil vliv práva EU na status sportovce. Dle JUDr. Hamerníka právo EU neříká, že profesionální sportovec musí být zaměstnaný. K tomu může dojít buď dobrovolným jednáním sportovce nebo skrze vnitrostátní legislativu. Daňovými aspekty problematiky se ve svém příspěvku zaobíral Ing. Vladimír Hejduk z Rowan Legal, který zkoumal, zda je sportovec či rozhodčí zaměstnancem z pohledu daně z příjmů. Dopolední zasedání uzavřel JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM z Rowan Legal, který hovořil o povaze a o řízení před rozhodčí komisí sportovního spolku. JUDr. Olík mj. uvedl, že ustanovení § 265 nového občanského zákoníku dává spolkům možnost zřídit si rozhodčí komisi, jejíž nálezy budou vykonatelným exekučním titulem.

Na úvod třetí části konference představil doc. JUDr. Martin Štefko, Ph. D. z PF UK pohled německé právní úpravy na výkon závislé práce fotbalistů a hokejistů. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. z PF UK zkoumala, zda profesionální sportovec naplňuje definiční znaky podnikatele ve smyslu § 420 nového občanského zákoníku. Z příspěvku JUDr. Eichlerové a následné diskuse vyplynulo, že profesionální sportovec nebude podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku, ale může být osobou samostatně vykonávající povolání (§419 OZ). Právní status profesionálních sportovců v kolektivních sportech a jeho další souvislosti dle zamýšlené slovenské úpravy představil JUDr. Jozef Čorba, Ph.D. z Právnické fakulty UPJŠ v Košicích. JUDr. Andrea Frťalová, Ph.D. z Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě hovořila o některých úskalích sportu jako práce na Slovensku. Projekt nového slovenského zákonu o sportu hodnotil ve svém příspěvku i JUDr. Marcel Dolobáč, Ph.D. z Právnické fakulty UPJŠ v Košicích.

V rámci závěrečné části nabídl svůj pohled na sportovní činnost jako závislou práci JUDr. Jaroslav Stádník, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze. Jan Exner z PF UK hodnotil pyramidovou strukturu světového fotbalu z pohledu soutěžního práva EU. Na samotný závěr konference vystoupil JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. z PF UK se svým příspěvkem, v němž se zabýval problematikou autonomie vůle a ochrany slabší strany v profesionálním sportu.

Výstupem z konference bude sborník, v němž se kromě příspěvků aktivních účastníků konference objeví i další příspěvky pojednávající o vztahu profesionálního sportu a nejen pracovního práva.

Organizátorům patří velký dík za uspořádání této konference, která přinesla mnoho zajímavých názorů, podnětů a postřehů do diskuse o právní povaze profesionálního sportu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články