Pět otázek pro Mgr. Davida Koncze

David Koncz je prezidentem Exekutorské komory České republiky od ledna letošního roku, profesi soudního exekutora vykonává v Chebu od prosince 2002. Ve vedení Exekutorské komory ČR je již od roku 2009, nejprve jako člen prezidia, od dubna 2012 coby viceprezident. Vyzkoušel si také advokacii. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

1) Na sněmu, který se konal ke konci května, hlasovalo přes 85% exekutorů pro zavedení místní příslušnosti. Jak hodláte změnu právní úpravy prosazovat, v jakém časovém horizontu by se měl nápad exekucí řídit místní příslušností a jaké výhody a nevýhody může tato úprava přinést?

Exekutorská komora ČR dlouhodobě vnímá téma místní příslušnosti soudních exekutorů jako své a jako důležité. Vítáme proto, že se veřejnost o tento námět zajímá a že se o něm vede široká diskuse. Zavedení místní příslušnosti chceme prosazovat prostřednictvím odborných, leč srozumitelných argumentů. Už v loňském roce jsme proto ustanovili expertní skupinu v čele s viceprezidentem Mgr. Michalem Rudým, která se problematikou místní příslušnosti zabývá.

Zavedení místní příslušnosti by mělo vést k další kultivaci exekučního prostoru. Zkoumat bychom měli především dopad na účastníky řízení. Dlužník by mohl bez nutnosti překonávat nepřiměřenou vzdálenost osobně jednat s exekutorským úřadem. V případě, že by proti němu soud zahájil více exekucí, vedl by je jeden místně příslušný soudní exekutor, jenž by byl s to bez komplikací dohlížet na celkovou platební morálku neplatiče, příp. s ním smluvit splátkový kalendář. Pokud by v rámci sekundární fáze exekuce mělo dojít k soupisu movitých věcí, byly by náklady na cestovné minimální.

Zavedení místní příslušnosti bezesporu bude mít vliv i na věřitele. Pokud jde o věřitele typu zdravotních pojišťoven, měst, obcí či České správy sociálního zabezpečení, jejichž pobočky podávají žaloby na neplatiče ve svém obvodu, je pro ně i dlužníky zavedení místní příslušnosti evidentně výhodné. Regionální pobočky těchto institucí by mohly jednat pouze s několika exekutorskými úřady v daném regionu. Nadto ve vymáhání veřejnoprávních pohledávek jsou soudní exekutoři velmi úspěšní, více než např. celníci, kteří čerpají prostředky na náklady řízení ze státního rozpočtu.

V neposlední řadě by došlo k zásadní stabilizaci postavení soudního exekutora v rámci justice. Postavení soudního exekutora by se přiblížilo úrovni soudce, režim by byl srovnatelný s pozicí notáře při vyřizování dědictví. Díky zdůrazněné garanci nezávislého postavení soudního exekutora by také bylo postaveno najisto, že nemohou existovat žádné vazby na účastníky řízení.

Záměr Exekutorské komory ČR ohledně místní příslušnosti podporují Soudcovská unie, Notářská komora či Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky. Důležité nyní bude, jak se k němu postaví ministerstvo spravedlnosti a vláda. Pokud bude jejich postoj pozitivní, v průběhu podzimu by mohl být předložen legislativní návrh, který by mohl být projednán na přelomu tohoto roku.

2) V současné době se konají výběrová řízení na dvě uvolněná a na dvě dosud neobsazená místa soudních exekutorů. Do kdy lze podávat přihlášky a jací uchazeči mohou mít, dle Vašeho názoru, šanci uspět?

V současné době jsou vyhlášena dvě výběrová řízení na obsazení exekutorských úřadů. Prezidium Exekutorské komory ČR rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na uvolněný Exekutorský úřad Olomouc po soudním exekutorovi Mgr. Ing. Radimu Opletalovi, kterému zanikne výkon exekutorského úřadu k datu 31. 8. 2014, a o vyhlášení výběrového řízení na uvolněný Exekutorský úřad Jeseník po soudním exekutorovi JUDr. Antonínu Dohnalovi, kterému zanikne výkon exekutorského úřadu k datu 30. 9. 2014. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.ekcr.cz, kde se zájemci dozví podrobnosti ohledně termínů atp. (Prezidium Exekutorské komory České republiky již vyhlásilo výběrové řízení na obsazení uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice po JUDr. Arnoštu Hofmanovi, kterému zanikne výkon tohoto úřadu ke dni 31. srpna 2014, neobsazeného Exekutorského úřadu Rychnov nad Kněžnou a neobsazeného Exekutorského úřadu Louny. Výběr uchazečů již proběhl a vítěze výběrového řízení nyní navrhne Exekutorská komora ČR ke jmenování ministryni spravedlnosti.)

Uchazeč o jmenování soudním exekutorem musí mít podle zákona právnické vzdělání, alespoň tříletou odbornou praxi (zpravidla jako exekutorský koncipient) a odbornou zkoušku. Pokud tato a další zákonná kritéria splňuje, může se přihlásit do výběrového řízení, které od loňského roku organizuje Exekutorská komora ČR. Výběrová komise se skládá ze zástupců soudů, Exekutorské komory ČR a Ministerstva spravedlnosti. Uspěje-li uchazeč ve výběrovém řízení, jehož povinnou součástí jsou i psychotesty, jmenuje ho ministr spravedlnosti soudním exekutorem, přičemž do tří měsíců musí otevřít exekutorský úřad. To je však velmi náročné, obzvlášť organizačně, protože soudní exekutoři jsou napojeni na nejrůznější rejstříky a systémy. Ekonomická náročnost pak tkví v tom, že je třeba disponovat dostatkem financí pro zajištění kvalitního personálního obsazení úřadu, technického zařízení, pronájmu prostor, pro nákup počítačového vybavení a příslušného softwaru atp. Bohužel s poklesem počtu exekucí, se vzrůstající agendou, která je státem na soudní exekutory dlouhodobě přenášena, aby se ulehčilo soudům, a s rostoucími náklady je na exekutorské úřady vyvíjen velký finanční tlak, což mimo jiné komplikuje výběrová řízení na nové soudní exekutory.

3) V médiích i v rámci občanské společnosti v současné době slýcháme na posty soudních exekutorů mnoho kritiky, exekutorský úřad je opředen mnoha mýty. Snaží se Exekutorská komora ČR tyto mýty nějakým způsobem vyvrátit a zlepšit pověst soudních exekutorů? Existuje nějaká forma osvěty?

Máte pravdu, exekutorská tematika je opředena řadou nepravd, mýtů a fám. Exekutorská komora ČR se je již několik let intenzivně snaží bořit a vychovávat recipienty v porozumění exekuční tematice. Zaměřujeme se zejména na prevenci. Chráníme a dbáme na práva účastníků řízení nejen z pozice dohledového orgánu nad činností soudních exekutorů, ale také z pozice profesní organizace, která provozuje bezplatné poradny. Šestým rokem poskytujeme veřejnosti bezplatnou právní pomoc v centrech v Praze, Brně a Plzni. Novinkou jsou on-line poradny. Fungují druhý měsíc na webu www.ekcr.cz a pro tazatele, kteří potřebují okamžitou radu, jsou nepostradatelnou službou. Tímto způsobem jsme vyřídili už 200 dotazů.

Součástí vzdělávacího systému jsou také přednášky pro veřejnost, školy, neziskové organizace, domovy pro seniory nebo matky v tísni. Exekutorská komora ČR na těchto projektech spolupracuje např. s Diakonií ČCE, se sdruženími Život 90, Kotec, Ulice nebo Fakta a rovněž kooperuje s Nadací Agrofert Holding v rámci bezplatných poraden pro klienty v sociální tísni. Jedním z ústředních programů je Klinika exekutorského práva, unikátní vzdělávací projekt, na němž od začátku roku 2013 spolupracujeme s Masarykovou univerzitou. Speciální předmět o exekučním řízení určený studentům práv vedou odborníci z řad Exekutorské komory ČR. Smyslem je seznámit studenty s dílčími problémy exekučního práva z pohledu soudu, soudního exekutora, věřitele, dlužníka a dalších zúčastněných subjektů. Podobnému projektu bychom rádi dali vzniknout i na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

A veřejnost se snažíme edukovat i prostřednictvím sdělovacích prostředků. Vítáme proto, že server Právní prostor projevil zájem o články o exekuční látce.

4) Seznam věcí, které by soudní exekutor nemohl zabavit, by se mohl v budoucnosti rozšířit (např. o studijní a náboženskou literaturu, hračky a o věci, jejichž cena zcela zjevně nepřevyšuje hodnotu 1000,- Kč). Dle návrhu novely občanského soudního řádu by mělo dojít i ke konkretizaci dosud nezabavitelných položek. Jak tento návrh vnímají soudní exekutoři? Nedojde tak ke snížení vymahatelnosti exekucí?

Ano, o této úpravě jsme s poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny hovořili už v lednu, kdy jsme mimo jiné debatovali o tom, aby právě postel, lednice nebo pračka patřily mezi nezabavitelné položky a aby se jejich přesným výčtem předešlo možným neshodám při provádění soupisů movitých věcí. Ani pro soudní exekutory totiž nejsou tyto situace příjemné a zpřesnění zákona jim mnohé usnadní. Cílem je, aby dlužník zaplatil dluhy, a přitom nebyly zbytečně zabavovány bezcenné věci. Detaily ještě budou diskutovány v rámci připomínkového řízení.

Exekutorská komora ČR vítá zpřesnění zákona v oblasti soupisů movitých věcí, budou-li takové návrhy kvalitní a povedou-li ke zjednodušení práce vykonavatele soudu a soudního exekutora. Kvalitní zákonné úpravy pak rozhodně nemohou vést ke snížení vymahatelnosti pohledávek.

5) Podle dubnové tiskové zprávy Exekutorské komory je v České republice na milion subjektů v exekuci. Exekucí v Česku však výrazně ubývá – loni jich tuzemské soudy zahájily kolem 700 tisíc, což je o více než 100 tisíc méně, než v roce 2012 a oproti roku 2011 jde dokonce o čtvrtinový pokles. Očekáváte, že bude počet zahájených exekucí meziročně nadále klesat? Jaké jsou hlavní důvody této pozitivní tendence?

Pokles počtu exekucí je trend, který registrujeme již třetím rokem. Hlavní příčiny lze shledávat tři – začaly se projevovat účinky osvětové činnosti, na které se Exekutorská komora ČR podílí, projevila se některá ustanovení novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je účinná od 1. 1. 2013, a zásahem Ústavního soudu došlo ke zrušení advokátního paušálu.

V tomto roce lze očekávat další snižování počtu exekucí. Pokud se věřitelé finančně podílejí na nákladech řízení, soudy nenařizují zbytečné exekuce, nejsou podávány exekuční návrhy proti nemajetným osobám či proti dlužníkům, kteří čelí většímu počtu exekucí, věřitelé přistupují ke správě svých pohledávek odpovědně a zvažují konkrétní rozměry každé kauzy. Jejich přístup se pak promítá do celkového počtu exekucí. Obligatorní zálohy na náklady řízení, nikoliv na odměnu, podpořili soudní exekutoři minulý měsíc na sněmu v Brně. Nejedná se však o novinku. Ustanovení o zálohách je součástí exekučního řádu již od r. 2001, zakotveno je i ve vyhlášce č. 330/2001 Sb. Ustanovení sněmu staví tento institut najisto a formálním způsobem jej aktualizuje. Podporuje ho např. organizace Člověk v tísni.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články