Jaká je budoucnost IP práv po brexitu? Zdroj: Fotolia

Jaká je budoucnost IP práv po brexitu?

Od referenda, kterým bylo rozhodnuto o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, uběhl rok a půl. V oblasti IP práv unitárního charakteru bude muset dojít k zásadním změnám, na kterých je třeba se v rámci výstupních jednání dohodnout a zajistit, aby práva vlastníků nebo přihlašovatelů těchto práv byla zachována. V tomto článku shrnujeme nejzásadnější body pozičního dokumentu Evropské komise, který se snaží nastínit vhodná řešení nejisté právní situace. Zmiňujeme také další závažné otázky v IP oblasti, které bude nutné v souvislosti s brexitem zodpovědět.

Mgr. Robert Nešpůrek LL.M.

Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M.

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Ivan Rámeš

Mgr. Ivan Rámeš

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Ivan Rámeš

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tereza Hrabáková

Mgr. Tereza Hrabáková

advokátka, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tereza Hrabáková

advokátka, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Dne 8. 9. 2017 vydala Evropská komise („Komise“) návrh pozičního dokumentu („Dokument“), který vymezuje základní principy ohledně platnosti práv duševního vlastnictví po brexitu. Jedná se o hlavní principy Komise pro vyjednávání se Spojeným královstvím o výstupu z EU podle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii v oblasti IP. Dokument neobsahuje žádné detaily, tyto budou muset být dále projednány a stanoveny při dalších jednáních.

Dokument se týká především těch práv duševního vlastnictví, která mají unitární charakter. Jedná se o ochrannou známku EU, zapsaný průmyslový vzor EU, nezapsaný průmyslový vzor EU, zeměpisná označení a označení původu nebo odrůdové právo společenství. Brexit vytváří pro vlastníky těchto práv nejistotu a mnoho otázek: budou tato unitární práva platit ve Spojeném království také po brexitu? Pokud ano, v jakém rozsahu? Bude nutné pro jejich platnost ve Spojeném království provést nějaké administrativní kroky, případně zaplatit poplatky? Dokument se snaží na některé otázky najít odpovědi, neboť EU má samozřejmě zájem na tom, aby dosud existující unitární práva v EU byla stejným způsobem chráněna ve Spojeném království i po brexitu. Pochopitelně stejný zájem má rovněž Spojené království. Výše uvedené se týká jak současných již zapsaných práv, tak i nových, dosud nezapsaných přihlášek unitárních práv.

Hlavní zásady pro vyjednávání o brexitu

Klíčové zásady formulované Komisí pro jednání se Spojeným královstvím obsažené v Dokumentu jsou tedy následující:

  1. Vlastníci již existujících práv duševního vlastnictví, která mají unitární charakter, obdrží automaticky stejné/obdobné právo ve Spojeném království, a to bez jakýchkoli dalších poplatků a s minimálními administrativními požadavky. Například již zapsaná ochranná známka EU by se automaticky měla stát také národní ochrannou známkou zapsanou v národním rejstříku vedeném Úřadem duševního vlastnictví Spojeného království ("UKIPO") bez nutnosti podávat národní přihlášku nebo žádost o konverzi. Je nutné si uvědomit, že se bude v praxi jednat o více než jeden milion ochranných známek a více než jeden milion průmyslových vzorů. Tento automatický přechod práv bude vyžadovat také vysokou technickou připravenost UKIPO.

  2. Pokud je nutno přijmout nové národní zákony ve Spojeném království, takové zákony musí v době brexitu již existovat. Jedná se například o zeměpisná označení a označení původu. Jejich úpravu Spojené království na národní úrovni zatím nemá.

  3. U evropských přihlášek práv duševního vlastnictví, které mají unitární charakter, a řízení o přihlášce v době brexitu ještě neskončilo, bude přihlašovateli umožněno domáhat se registrace také ve Spojeném království, přičemž priorita by měla zůstat zachována.

  4. Pokud byla práva v EU před brexitem vyčerpána (to znamená, že jejich majitelé nemohou napadat další komerční využití), zůstanou vyčerpána jak v EU, tak ve Spojeném království. Podmínky vyčerpání stanoví předpisy EU.

Dokument se kromě unitárních práv duševního vlastnictví dále týká také databází a dodatkových ochranných osvědčení. 

Je nutné začít registrovat známky ve Spojeném království i národní cestou?

Po referendu pro brexit byl zaznamenán nárůst přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů podaných ve Spojeném království národní cestou. Nyní můžeme velmi pravděpodobně očekávat zrcadlový trend. Výhodnější bude totiž podat přihlášku EU, neboť po brexitu bude platná jak ochranná známka EU, tak národní ochranná známka ve Spojeném království. Současně s tím však bude nutno řešit další otázky, například určení lhůty pro obnovu, požadavky a lhůty na povinnost užívání. Typicky hraniční může být situace, kdy je ochranná známka EU starší pěti let a byla dosud užívána v jiných státech EU, než je Spojené království. Nabízí se otázky, kdy bude nutné ochrannou známku, která byla automaticky rozšířena na území Spojeného království, začít užívat? Opačně to platí také pro ochranné známky EU, které byly dosud užívány pouze ve Spojeném království, nikoli však v jiných členských státech. Další problémy jistě nastanou s přihláškami EU, kde probíhá námitkové řízení. Výčet těchto otázek však není ani zdaleka konečný.

Bude nutné revidovat uzavřené smlouvy o poskytnutí IP práv?

Již nyní existují otázky, které by měli řešit vlastníci ochranných známek EU, jež jsou předmětem například licenčních smluv, dohod o narovnání nebo jiných smluv. Většina smluv byla až dosud uzavírána tak, že se týkala celého území EU. Po brexitu bude nutno řešit, zda smlouvy platí i nadále pro území Spojeného království, či nikoli. Jistotou jak pro vlastníky, tak uživatele ochranných známek by samozřejmě bylo uzavřít ke smlouvě dodatek. Smlouvy, které jsou uzavírány v současné době, by měly být sepsány obezřetně a počítat do budoucna se všemi možnými variantami, alespoň dokud je situace nepřehledná a právně nejistá.

Kdo bude mít oprávnění zastupovat majitele IP práv?

Jak již bylo řečeno, výše uvedené principy jsou pro Komisi klíčové při vyjednávání se Spojeným královstvím. Jsou však ještě další body, které je nutno projednat a které pravděpodobně vzbudí mnoho emocí. Například zastupování před UKIPO nebo Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví ("EUIPO"). V současnosti mohou advokátní kanceláře a patentoví zástupci ze Spojeného království zastupovat vlastníky a přihlašovatele ochranných známek EU nebo zapsaných průmyslových vzorů EU. Budou mít tuto možnost ale také po brexitu? Vlastníci práv duševního vlastnictví budou muset počítat s tím, že ochranné známky EU, které se po brexitu automaticky rozšíří do Spojeného království a které mají zástupce odjinud než ze Spojeného království, budou potřebovat zastoupení ve Spojeném království.

Poziční dokument Marques

Dne 19. 11. 2017 vydala organizace Marques Ltd („Marques“), zájmová organizace, která sdružuje především vlastníky ochranných známek a zastupuje jejich zájmy v Evropě, poziční dokument. V první řadě se vyjadřuje k dosavadním výsledkům jednání a apeluje na všechny zúčastněné strany, aby začaly, případně pokročily, v bilaterálních jednáních o technických a procesních záležitostech ohledně IP, neboť do vystoupení Spojeného království zbývá méně než 18 měsíců (19. 3. 2019). V tomto dokumentu se Marques dále vyjadřuje k Dokumentu, se kterým v zásadě souhlasí, ale považuje ho za málo propracovaný. Marques se pozastavila nad tím, že se dosud k Dokumentu nevyjádřilo Spojené království, EUIPO ani UKIPO. Marques se domnívá, že unitární IP práva by měla mít při vyjednávání prioritu. Poziční dokument Marques se zabývá také dalšími otázkami, které Dokument neřeší a které jsme již naznačili výše, například problematikou zastupování a výkladu již uzavřených licenčních smluv nebo doménových jmen s koncovkou .eu.

EUIPO vydal dokument o platnosti práv duševního vlastnictví po brexitu.[1] Předpokládáme, že i další zájmové organizace, jako například ECTA, případně již zmíněné vládní organizace vydají své poziční dokumenty, o kterých Vás budeme informovat.

Co dělat dále?

Je zřejmé, že ačkoli Komise vydala Dokument k tomu, jak by měla být IP práva po brexitu chráněna, stále se nacházíme ve stavu nejistoty, a to rok a půl po referendu a tři čtvrtě roku po spuštění procesu dle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii. Navíc kromě stanovení zásadních principů pro vyjednávání čeká na dořešení ještě mnoho dalších souvisejících otázek. Veškeré strategické uvažování o průmyslových právech majících přesah do Spojeného království proto musí počítat více méně s jakýmkoli možným scénářem. Situaci proto nadále pečlivě sledujeme a o vývoji Vás budeme opět informovat.[1] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/QandA_brexit_en.pdf

ochranná známka duševní vlastnictví brexit

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články