Nikdo nechce černého Petra

Vážení přátelé, milí cestující, pokud zrovna stojíte někde ve frontě na letišti u jednoho přeplněného pásu a čekáte dlouhé hodiny na odbavení nebo byl Váš let dokonce zrušen v důsledku nedostatku bezpečnostního personálu na letišti, pak vítejte v realitě cestování v červnu 2022.

advokát, evropský usazený advokát ve Vídni, Bulinský & Vávra advokátní kancelář, s.r.o.
Letiště, odlety
Foto: Pixabay

[1] O takových (nepřímých) dopadech Covid 19 se nám asi bohužel ani nesnilo, ale na druhé straně bylo už i hůř. Cestování je vždy spojeno s určitým rizikem.[2] 

O tomto víkendu jsem se vrátil z Karlovarských právnických dnů, kde jsem přednášel společně s rakouským advokátem Dr. Wukoschitzem právě o dopadu Covid 19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku[3]. Zabývali jsme se zde případy, kdy docházelo v důsledku Covid 19 v průběhu jednotlivých vln této nemoci k hromadnému rušení letů a cestujícím vznikl nárok na vrácení pořizovací ceny letenky. 

Dále jsem řešil dopad koronaviru do smluv o zájezdu, zejména situace, kdy cestující odstoupil od smlouvy o zájezdu z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností v místě určení cesty nebo pobytu či jeho bezprostředního okolí, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu dle ust. § 2535 o.z. a požadoval po cestovní kanceláři vrácení peněz za zájezd, což cestovní kanceláře v mnoha případech odmítaly, požadovaly stornopoplatky nebo nabízely vystavení jakéhosi voucheru sui generis či volily (nezřídka s ochranou spotřebitele nepříliš konformní) právní řešení této situace. V mé advokátní praxi jsem se bohužel setkal jen s ojedinělými případy, kdy CK vystavily poukaz dle § 4 lex voucher (tedy poukaz zásadně s nárokem na vrácení peněz po uplynutí ochranné doby), tedy ten poukaz, který měl být preferován a státem podporován. Naopak téměř denně jsem konfrontován s řešeními ze strany některých CK, které je z pohledu spotřebitele hodně na hraně, ne-li za hranou, když cestující nebyli vždy ze strany CK úplně a přesně informováni o svých právech. O ostrosti této hrany rozhodnou až soudy. 

Ve svém dřívějším článku „Komu zbude černý Petr?“ zveřejněném na webu Právní prostor před dvěma lety jsem se zabýval mj. otázkou, zda je vydání zákona typu lex voucher v rozporu s evropským právem, či nikoliv. Tato otázka zajímala mj. rovněž francouzský soud Conseil d’État (Státní rada, Francie), který ji jako otázku předběžnou položil na Soudní dvůr do Lucemburku, kde je vedena pod sp. zn. C-407/2021 a do dnešního dne o této žádosti nebylo rozhodnuto.[4] V rámci odvolacího řízení před MS v Praze, sp. zn. 53 Co 341/2021 se žalobkyně domáhala předložení věci k Ústavnímu soudu z důvodu protiústavnosti zákona s návrhem na jeho zrušení jako celku[5], odvolací soud však důvod pro předložení věci ÚS neshledal, protože se ztotožnil se závěrem soudu I. stupně, že se lex voucher na věc vůbec nepoužije, když v důsledku odstoupení smlouva o zájezdu zanikla ještě dříve, než lex voucher nabyl účinnosti (24. 4. 2020), a to i když šlo o zájezd s dobou zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020. Městský soud v Brně v rozsudku ze dne 9. 12. 2020, č. j. 241 C 10/2020-88 k této problematice uvádí lakonicky pod bodem 27. odůvodnění: „... Pohledem aplikace Lex voucher, který sice může, ale také nemusí být v rozporu s evropským zákonodárstvím (uvedenou směrnicí), neboť reagoval na situaci, která dosud nebyla v takovémto rozsahu nikdy v posledních desítkách let zaznamenána, a který bilancuje mezi kategoriemi osob, které má„ více chránit“, a které má„ méně chránit“...“. 

Komu tedy nakonec zbyl černý Petr? Stejně jako v oné karetní hře ho nikdo dobrovolně v ruce mít nechce, a proto se každý snaží vymýšlet často velmi kreativní triky, aby mu v ruce nezůstal. Hra navíc ještě není dohrána, ale posunula se v některých případech před soud (aktuálně je publikováno asi 20 rozhodnutí soudů zpravidla prvního stupně, či soudu odvolacího). 

Je jistě hodně cestujících, kteří obdrželi své peníze ze zrušené smlouvy o zájezdu zpět či využili náhradní zájezd či poukaz CK. 

Bohužel ale existuje stále mnoho cestujících, kteří peníze za zaplacený zájezd nedostali (zatím) zpět. Tito cestující se snaží získat peníze zpět soudní cestou nebo na vrácení peněz prostě rezignovali. 

Některé CK se díky pandemii dostaly do úpadku a vypořádání nároků cestujících za ně řeší pojišťovny úpadku. Ani zde však nemusí mít cestující úplně vyhráno. Zajímavá je např. situace, kdy cestovní kancelář skončila v insolvenci a cestující se přesto (dosud) nedočkali vrácení peněz za zájezd od pojišťovny s odkazem na to, že pojistné podmínky pojišťovny stanoví lhůtu pro uplatnění pojistné události v trvání tří měsíců od zjištění úpadku cestovní kanceláře ze strany pojišťovny na základě jejího vlastního šetření, a nikoliv od okamžiku osvědčení úpadku insolvenčním soudem a cestující uplatnil pojistnou událost dle názoru pojišťovny pozdě. Jsem toho názoru, že tento argument pojišťovny nemůže obstát, když po spotřebiteli (cestujícím) nelze spravedlivě požadovat, aby zkoumal více informací, než je obsaženo v insolvenčním rejstříku, ve kterém je uvedeno, zda společnost je nebo není v úpadku.  Navíc pojistné podmínky pojistitele nejsou cestujícímu ani známy a jsou součástí smluvního vztahu mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou úpadku CK.  

Na závěr bych se ještě chtěl zamyslet krátce nad několika dosud publikovanými soudními rozhodnutími v této oblasti: 

Městský soud v Brně vyhověl svým rozsudkem ze dne 9.12.2020, č. j. 241 C 10/2020-88 žalobě cestující, která platně odstoupila od smlouvy od zájezdu dle § 2535 o. z. a požadovala vrácení peněz do 14ti dnů ve smyslu § 2536a o.z. Cestovní kancelář jí peníze nevrátila, vystavila nejprve voucher sui generis, následně pak uznala, že cestující je privilegovanou osobou dle lex voucher a polovinu ceny zájezdu jí zaplatila. Druhým cestujícím měl být přítel žalobkyně, který privilegovanou osobou nebyl. Ve vztahu k němu vydala cestovní kancelář voucher dle zákona lex voucher a odmítla vyplatit peníze. Žalobkyně byla se svojí žalobou úspěšná, když soud uzavřel, že mohla důvodně očekávat, že jí všechny finanční prostředky budou vráceny do 14 dnů, kdy při ochraně spotřebitele je potřeba postupovat vždy restriktivně ve prospěch spotřebitele[6]

Existuje řada publikovaných (a zcela jistě i nepublikovaných) prvostupňových rozhodnutí, kde cestující jako žalobci byli s žalobou na vrácení peněz vůči CK úspěšní[7]. Společným jmenovatelem těchto rozhodnutí je uzavření smlouvy o zájezdu někdy na konci roku 2019 nebo začátku roku 2020, plánované zahájení zájezdu někdy od jara do podzimu 2020 a odstoupení od smlouvy buď těsně po vypuknutí první vlny pandemie nebo za situace, kdy podmínky v místě cesty či pobytu byly v době odstoupení či v době plánované cesty významně poznamenány pandemií. Cestující odstupovali (mnohdy i za pomoci právních zástupců) podle § 2331 odst. 2 nebo § 2535 o.z.

Neúspěšný byl žalobce, který neprokázal doručení odstoupení od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu[8]. Neúspěšná byla rovněž žalobkyně, která nevyvrátila námitku žalované CK, že k výskytu ohnisek nákazy došlo víc než 200 km od místa pobytu, kde se v té době zájezdy konaly[9]

Zajímavý je velmi obsáhle zdůvodněný zamítavý rozsudek MS v Brně ze dne 19. 11. 2021, č. j. 47 C 156/2021-78, který se zabýval situací, kde si cestující zakoupil exotický zájezd v lednu 2021 s termínem odjezdu v únoru 2021 a následně zájezd chtěl zrušit s odkazem na ust. § 2535 o.z. Soud se v tomto rozhodnutí vypořádá i s dosavadní judikaturou (viz bod 37 odůvodnění) a dospívá k závěru, že žalobce nebyl dostatečně obezřetný při uzavírání smlouvy o zájezdu a tudíž se nemůže odvolávat na mimořádné a nevyhnutelné okolnosti. Jinými slovy – nikdo jej nenutil, aby smlouvu o zájezdu v takto kritické době uzavíral.[10] 

Dlužno dodat, že mi není známo, zda jsou citovaná prvostupňová rozhodnutí pravomocná a zda ještě nebudou vyššími soudy změněna či zrušena. Na další hodnocení si počkáme na léto 2023. 

Pro letošní léto Vám proto přeji, abyste vždy šťastně a pokud možno včas dojeli do svého cíle (ať už leží v naší krásné vlasti, sousedních zemích či daleké exotice), byli při uzavírání smluv o zájezdu i nákupu letenek obezřetní a pokud už se dostanete do fronty uvedené v úvodu tohoto článku, nezapomeňte, že máte práva vyplývající z evropského nařízení[11] a můžete po leteckém dopravci požadovat mj. náhradu ve výši 250,- EUR, 400,- EUR, nebo 600,- EUR, a to v závislosti podle délky letu[12]

Přeji Vám všem šťastnou cestu a pamatujte na pravidlo šťastného a klidného návratu. 

                                               Mgr. Michal Vávra, advokát, evropský usazený advokát ve Vídni


[1] viz např. na https://www.lidovky.cz/byznys/praha-letiste-vaclava-havla-ruzyne-dovolena-leto-more-slunce-teplo-odlet-doba-cas-personal-problem.A220616_184555_ln_ekonomika_rkj?zdroj=LN_otvirak nebo https://www.swp.de/panorama/fluege-gestrichen-bei-lufthansa-und-eurowings_-flugausfall-_-verspaetungen-64884415.html?_XML=AMP

[2] Das Reisen hat seine Gefahren wie alles andere; wer sie nicht mit in Kauf nehmen will, muss zuhause bleiben.“ (Theodor Fontane)

[4] První ze třech položených předběžných otázek zní v českém znění takto: „Musí být čl. 12 směrnice 2015/2032 vykládán tak, že ukládá pořadateli souborných cestovních služeb, aby v případě ukončení smlouvy vrátil v hotovosti veškeré platby uskutečněné ve UFC - QUE CHOISIR A CLCV 7 prospěch souborných služeb, nebo tak, že umožňuje vrácení ekvivalentu, zvláště v podobě dobropisu ve výši rovnající se celkové částce uskutečněných plateb?“

[5] Žalobkyně je toho názoru, že zákon č. 185/2020 Sb. je jako celek v rozporu s Ústavou, protože zavedení ochranné doby pro všechny smlouvy o zájezdu uzavřené před přijetím zákona zasahuje nepřijatelným způsobem do principu právní jistoty, a to do té míry, že je takový zásah v rozporu s principy právního státu.

[6] „29. Pro úplnost soud uvádí, že právo spotřebitelské nelze vykládat extenzivním způsobem a takovým postupem erodovat význam spotřebitelské ochrany. Tzn., že v případě jakýchkoliv nejasností, je třeba respektovat zvýšenou ochranu spotřebitele a vykládat právní úpravu a význam právních jednání restriktivněji, tedy ve prospěch ochrany zákazníka …….“

[7] např. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 5. 5. 2021, č. j. 8 C 193/2020-109, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 8. 4. 2021, č. j. 19 C 357/2020-35, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. 5. 2021, č. j. 30 C 69/2021-47 či rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 6. 2021, č. j. 20 C 325/2020-66 a další.

[8] rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2021, č. j. 123 C 10/2020-60, potvrzený i odvolacím rozsudkem KS v Ostravě ze dne 30.11.2021

[9] Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 6. 2021, č. j. 40 C 90/2021-35

[10] 34. „Bylo svobodným rozhodnutím postupitelky uzavřít s žalovaným smlouvu o zájezdu do [anonymizováno] v době pandemie onemocnění Covid-19, a tím dobrovolně podstoupit rizika s tím spojené, včetně rizika změny (po uzavření smlouvy o zájezdu) opatření států reagujících na ten který vývoj v daný moment pandemie ve světě a u nich, včetně rizika přetížení zdravotnického systému v ten který budoucí okamžik (včetně míry obsazenosti lůžek na JIP v nemocnicích). Pokud se postupitelka následně (po uzavření smlouvy, vskutku jen těsně před započetím zájezdu) rozhodla do [anonymizováno] neodcestovat s odkazem na to, co bylo a je pandemii Covidu-19 v principu vlastní a tuto pandemii až notoricky provází (včetně přetížení lůžek na JIP v nemocnicích), pak to nemůže jít k tíži druhému smluvnímu partnerovi (žalovanému) v tom smyslu, že by žalovaný neměl právo na žádné odstupné (čehož se žalobce dovolával)“

[11] Nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

[12] Odbornou pomoc hledejte např. na www.penizezaletenky.cz nebo www.penizezazajezdy.cz

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články