neplatnost

ČlánkyObčanské právoObchodní právoJUDr. Ondřej Drachovský26.10.2020

Hranice (ne)mravnosti výše úroků z prodlení

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí vyjádřil k otázce, jak posuzovat (ne)soulad sjednaných úroků z prodlení s dobrými mravy. Umožňuje rekodifikovaná právní úprava sjednání úroků z prodlení v sazbě 0,5 % denně? K jakým hlediskům musí soud posuzující platnost ujednání o úrocích z prodlení přihlížet?
ČlánkyOstatníJUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.29.09.2020

Úvaha o neplatnosti právních jednání: jaká „maminka“ je naše právo?

Mezi obrovské výhody právní akademie a zejména akademiků nesvázaných kontextem každodenní právní praxe patří nepochybně odstup od utilitárních potřeb a ohledů, které praktikující právníky, i v jejich případných akademických ambicích, více či méně svazují. Nezahlcen minuciózní úpravou a nezbytností zdárně přes její nepřehledné vody doplout ke (klientem, nadřízeným orgánem či odvolací instancí) očekávanému cíli, může se takový akademik zamýšlet nad obecným směrováním či účelem jednotlivých právních institutů, a potažmo zahlédnout, zda k němu příslušná právní úprava či judikatura přispívá, nebo zda se od něj naopak, přes veškeré dobré úmysly, spíše nevzdaluje. Vyučující akademik, zvláště pak učí-li dostatečně zvídavé studenty dostatečně široce koncipovanou materii, je k tomu motivován týden co týden.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Ondřej Drachovský22.09.2020

Je konečně zjevné, co znamená výraz „zjevně“?

Občanský zákoník z roku 2012 má v oblibě výrazy „zjevně“ či „zjevné“. Tyto výrazy jsou používány v různých souvislostech a bohužel i v různém významu. Skeptik by namítl, že důsledný racionální zákonodárce nikdy nepoužívá jeden výraz k vyjádření různých skutečností. Racionální zákonodárce je ovšem fiktivní entitou.
ČlánkyObčanské právodoc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.14.04.2020

Glosa: K rozsudku NS ve věci omluvitelnosti omylu při uzavírání smlouvy

Dne 23. 10. 2018 vydal Nejvyšší soud (NS) ve věci vedené pod sp. zn. 29 Cdo 4851/2016 rozsudek, ve kterém se vyjadřuje k problematice omluvitelnosti omylu jako předpokladu relativní neplatnosti právního jednání (smlouvy). NS zde dospěl k závěru, že se smluvní strana může zásadně spolehnout na pravdivost prohlášení druhé strany ve smlouvě.[1]
ČlánkyObchodní právoMgr. Michala Špačková, Ph.D.10.12.2019

Akcionářské dohody o výkonu hlasovacího práva a limity jejich sjednávání - část II.

Jednou z oblastí, ve kterých se klienti obracejí na advokáty se žádostí o poskytnutí odborného poradenství, je i sepisování zakladatelských dokumentů obchodních korporací. Některé otázky týkající se uspořádání vnitřních poměrů společníků je však vhodnější upravit prostřednictvím akcionářských dohod.[1]
ČlánkyPracovní právoJUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.20.10.2019

Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky

Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky jsou upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), a to konkrétně v jeho ustanoveních § 69 a násl., přičemž zákoník práce v zásadě rozlišuje dvě situace neplatného rozvázání pracovního poměru.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři