Duševní vlastnictví ve startupech a malých a středních podnicích: Ochrana klíčová pro růst

Startupy jsou hnacím motorem inovací a ekonomického růstu.

advokát a partner ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
advokát ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.; spolupracující redaktor
Foto: Fotolia

Většinou začínají s jedinečnými nápady a ambicí změnit svět. Nicméně, cesta k úspěchu není vždy hladká. Pro zachování konkurenční výhody a růst těchto podniků může být klíčovým prvkem právě ochrana duševního vlastnictví.

Úspěšný business totiž obvykle začíná dobrým nápadem. Patřičné zohlednění práva duševního vlastnictví je pro ochranu Vašich nápadů a inovací naprosto stěžejní.

Co je duševní vlastnictví?

Duševní vlastnictví zahrnuje práva k nápadům, inovacím, tvorbě a označením, jež jsou (obvykle) výsledkem lidského intelektu a kreativity. Patří sem především autorská práva, patenty, ochranné známky, design (tzv. průmyslový vzor), popř. také obchodní tajemství. Pro startupy a malé i střední podniky je důležité chápat, jak mohou své nápady a inovace chránit právě díky právům duševního vlastnictví, především pak právy průmyslovými.

Tím se dostáváme k tomu, že se duševní vlastnictví dělí do dvou hlavních kategorií: Autorská práva a práva průmyslová. Autorská práva slouží k ochraně originálních autorských děl, jako jsou knihy, hudba, obrazy, fotografie a software. Průmyslová práva se používají k ochraně vynálezů a jedinečných postupů, a dále k ochraně různých označení (ale dnes už i např. určitých zvuků). Autorská práva se od práv průmyslových liší zejména v tom, že je nemusíte nikde registrovat (pokud nepůsobíte v USA).

Podnikatelé mohou ochranu duševního vlastnictví využít mj. k tomu, aby zabránili konkurenci kopírovat design svých výrobků či služeb, popř. parazitovat na názvu na jejich značce. Je důležité si také uvědomit, že ochrana průmyslového vlastnictví platí pouze v zemi, pro kterou je registrována, takže je důležité zvážit registraci práv duševního vlastnictví i v zahraničí, pokud chcete podnikat i tam. Výhodou je, že řadu práv duševního vlastnictví si můžete zaregistrovat pro území celé EU.

Duševní vlastnictví představuje nehmotný majetek, který lze vlastnit, licencovat a prodávat.[1] Práva duševního vlastnictví mají vynálezce, tvůrce a inovátory povzbudit k vývoji nových výrobků a služeb tím, že jim nabídnou exkluzivitu.

Co by měl o duševním vlastnictví vědět každý startup

Duševní vlastnictví je pro začínající podnikatele kritickým faktorem, který by rozhodně měli zvážit už při rozjezdu svého podnikání. S rozvojem digitálních technologií jsou startupy stále více vystaveny potenciálním rizikům spojeným s duševním vlastnictvím. Měly by si být vědomy svých práv k duševnímu vlastnictví, stejně jako potenciálních problémů, které mohou vzniknout, když budou užívat nebo porušovat duševní vlastnictví jiného podnikatele. Ochrana duševního vlastnictví však nezahrnuje pouze řádnou registraci, ale i přípravu smluvní dokumentace – mj. půjde o dohody o mlčenlivosti (NDAs) se zaměstnanci a obchodními partnery, kteří mohou mít přístup k citlivým informacím nebo obchodnímu tajemství.

V prvé řadě by si startupy měly vyjasnit, jaké duševní vlastnictví mají, resp. jaké mohou získat. To zahrnuje mj. přihlášení patentů, ochranných známek atd., a dále získání potřebných licencí. Právní dokumenty by měly jasně definovat rozsah ochrany duševního vlastnictví, aby nedošlo k nejasnostem nebo sporům, pokud bude startup obviněn z porušení práv konkurenta.

Dále by startupy měly provést průzkum, aby se ujistily, že jejich produkty nebo služby neporušují práva duševního vlastnictví někoho jiného. Je důležité porozumět tomu, že existuje celá řada práv duševního vlastnictví, se kterými se pojí různá práva. Například ochranné známky slouží typicky k ochraně určitých názvů a/nebo log používaných k identifikaci určité značky nebo určitého výrobku. A patenty chrání vynálezy. Autorská práva chrání původní díla, práva související potom chrání např. výkonné umělce, popř. pořizovatele záznamu. 

Další otázky vyvstávají, pokud Váš startup využívá duševní vlastnictví někoho jiného. Především byste měli si vyhodnotit, jaké licence máte k dispozici a co Vám dovolují (a co již naopak ne).

Závěr

Duševní vlastnictví je pro startupy a malé i střední podniky neocenitelným nástrojem pro ochranu jejich nápadů a inovací. Doporučujeme proto investovat čas i určité zdroje do toho, abyste právo duševního vlastnictví využili ve svůj prospěch a abyste předešli tomu, že na Vašich nápadech bude parazitovat konkurence.

Startupy tedy musí rozumět právu duševnímu vlastnictví, aby ochránily své produkty a služby před konkurencí a aby zajistily, že neporušují cizí práva k duševnímu vlastnictví. Měly by také zvážit registraci veškerého svého průmyslového vlastnictví ve všech zemích, v nichž podnikají, aby si zajistily maximální právní ochranu.

Ovšem ochrana duševního vlastnictví nekončí registrací. Naopak, registrací většinou všechno teprve začíná. Je proto velmi důležité aktivně monitorovat případná porušení Vašich zapsaných práv a rychle reagovat, pokud se objeví (potenciální) problémy.

Pokud spolupracujete s externími partnery nebo zaměstnanci, je také důležité zahrnout do smluv pravidla o ochraně duševního vlastnictví, a pro jistotu také pravidla, která jasně stanoví, komu patří práva k vytvořeným produktům a uskutečněným myšlenkám Vašich (spolu)pracovníků.

Správná strategie ochrany duševního vlastnictví může Vaší společnosti pomoci získat trvalou konkurenční výhodu a dosáhnout dlouhodobého růstu. Nebojte se problematiku konzultovat s advokáty, kteří mají s duševním vlastnictvím zkušenosti a kteří Vašemu startupu pomohou navrhnout a provést efektivní ochranná opatření.


[1] Existují však určité výjimky – u nás např. nelze prodat autorská práva.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články