K právům a povinnostem učitelů

V lednu byl na webu Právního prostoru zveřejněn dvojdílný článek „20 otázek: co učitelé smějí a co nesmějí, ale přesto to často dělají“.[1] S některými závěry se neztotožňuji, a proto se k tématu vracím. Ke všem 20 otázkám připojuji svůj pohled.

odborník na školské právo
Učitelka, pedagogický pracovník
Foto: Pixabay

Práva a povinnosti učitelů upravují zejména § 3 a 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., § 22a a 22b školského zákona, významné jsou i zásady vzdělávání podle § 2 odst. 1 školského zákona. Za podstatné pak považuji i vnitřní předpisy školy, zejména školní řád, který podle § 30 odst. 1 písm. a) školského zákona upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků.

Níže uvedené odpovědi se vztahují k právním předpisům bez zohlednění školního řádu. Podstatná je tedy rovněž úprava ve školním řádu, která může některé odpovědi změnit. Obecně může školní řád přiznat žákům větší práva, v některých případech pak i větší povinnosti.

Pokud žák nebo zákonný zástupce s některými pravidly nesouhlasí, nabízí se cesta iniciovat změnu školního řádu, který schvaluje školská rada. V ní jsou zastoupeni i zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

1. Musí Vás učitel pustit o hodině na záchod?

Ano. Toto vyplývá z § 29 odst. 1 školského zákona, podle kterého škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. Učitel nedokáže určit, kdy zrovna žák nepotřebuje. Navíc nelze vyloučit, že žák má zdravotní potíže. Proto podle mého názoru učitel nemůže žáka nepustit.

Pro případ újmy na zdraví má žák žalovat právnickou osobu vykonávající činnost školy, nikoliv zřizovatele ani učitele. Za škodu vzniklou žákům totiž odpovídá právě škola, jak stanoví § 391 zákoníku práce.

Školy mají právní subjektivitu a zřizovatel je v těchto případech zcela nepříslušný. Učitel jako zaměstnanec pak za škodu způsobenou v rámci výkonu práce odpovídá zaměstnavateli. Navíc za nedbalostní porušení odpovídá do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, jak stanoví § 257 odst. 2 zákoníku práce.

2. Jak může učitel trestat žáky za jejich neukázněnost?

Přichází v úvahu udělení napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele nebo důtky ředitele školy, a to za podmínek školního řádu (§ 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.).

V závažnějších případech ředitel školy může podmíněně vyloučit nebo vyloučit žáka. V nejzávažnějších případech je dokonce ředitel školy povinen tak učinit. Podmíněně vyloučit nebo vyloučit je však možné pouze toho žáka, který splnil povinnou školní docházku. Prakticky tedy tento postup nelze použít na základní škole.

Pokud žák ohrožuje bezpečnost nebo zdraví jiných žáků, je možné jej oddělit od třídy a vzdělávat jej mimo třídu po nezbytnou dobu (tj. po dobu, než bude schopen se opět vzdělávat ve třídě se spolužáky).[2] Podle stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je tento postup možný i v případě, že žák znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků.[3] V případě agresivního chování žáka (kdy je žák „v naprosto excitovaném stavu“) je přijatelný dokonce i fyzický zásah učitele.[4]

V širší rovině je nicméně třeba od trestů zaměřit pozornost spíše na příčiny. Žák může mít speciální vzdělávací potřeby, může se nudit kvůli svému nadání… Je tedy ke zvážení doporučit vyšetření ve školském poradenském zařízení, případně spolupracovat s OSPOD.

3. Můžou učitelé rozdávat práce za trest?

Ne. Nejde o kázeňské opatření upravené právními předpisy.

4. Může Vás učitel nutit, abyste zůstali „po škole“?

Ne. Nejde o kázeňské opatření upravené právními předpisy. Počet povinných vyučovacích hodin stanoví rámcový vzdělávací program (§ 26 odst. 2 školského zákona), pro konkrétní školu pak pro konkrétní ročníky počet hodin určí školní vzdělávací program (§ 5 odst. 2 školského zákona). Učitel nemůže nutit zůstat žáky po škole, protože již nejde o povinnou vyučovací hodinu.

Nutit zůstat po škole nelze ani záškoláky. V případě podezření na záškoláctví škola oznamuje podezření ze spáchání přestupku zanedbávání péče o povinnou školní docházku [§ 182a odst. 1 písm. a) bod 3 školského zákona]; u žáků středních škol může v krajním případě přistoupit k jejich vyloučení.

5. Může škola zakázat žákům používání mobilních telefonů?

Ano, protože to výslovně připouští § 30 odst. 3 školského zákona, a to i o přestávkách. Zákon nestanoví, že by se zákaz mohl vztahovat jen na vyučovací hodiny. Zákaz i o přestávkách může být opodstatněný např. z důvodu prevence kyberšikany.

6. Může učitel zabavit dětem mobil, tablet nebo jinou věc?

Učitel může vyzvat žáka, aby odložil mobil na určené místo (např. katedru) a zajistil jej proti vyrušování. Po konci hodiny si žák mobil opět vezme.[5] Odebrání na celý den považuji za nepřiměřené a rozporné s právem na vlastnictví (srov. čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). Není důvodné, aby učitel s mobilem manipuloval. Fyzické odebrání si dovedu představit jen ve výjimečných situacích, např. při závažné kyberšikaně, kdy by šlo o situaci podobnou krajní nouzi.

Obecně učitel nemůže číst zprávy na mobilu. Nicméně při závažných okolnostech (typicky podezření na podvádění nebo šikanu) může po žákovi požadovat umožnit přečtení. Z pohledu zásahu do soukromí jsou zprávy na mobilu chráněny stejně jako psaníčka, v obou případech jde o písemnosti osobní povahy ve smyslu § 86 občanského zákoníku. Není opodstatněné, aby postup u mobilů byl přísnější než u psaníček.

Pokud žák nevyhoví, přichází v úvahu udělení kázeňského opatření (viz otázka č. 2).

7. Může Vám učitel sebrat mobil, tablet nebo jinou věc např. do konce školního roku?

Ne.

8. Může učitel vyhodit Váš mobil do koše?

Ne.

9. Může Vás učitel vyloučit ze třídy a poslat za dveře za to, že vyrušujete?

Ne. Na chodbě žák není vzděláván. Zároveň nad ním není vykonáván dohled.[6] Nepovažuji za dostatečné „nechat otevřené dveře, aby měl [učitel] pod kontrolou pohyb vykázaného provinilce“. Učitel vzdělává žáky ve třídě a zároveň nad nimi vykonává dohled a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby konal dohled ještě nad někým na chodbě.

10. Může učitel trestat žáky např. tak, že jim přikáže, aby po zbytek hodiny stáli v rohu?

Ne. Takový žák se nevzdělává a jde o nedůstojný postup.

11. Může učitel trestat žáky např. tak, že jim přikáže, aby několikrát napsali jednu větu?

Ne. Nejde o kázeňské opatření upravené právními předpisy.

12. Může po Vás učitel chtít, abyste opravili to, co jste ve škole rozbili nebo znečistili?

Nelze obecně říci, že ano. U základní školy se náhrada škody způsobené žákem řídí § 2920 a následujícími občanského zákoníku. Podrobnější výklad přesahuje záměr tohoto článku. Zjednodušeně však lze říci, že významnou roli bude hrát okolnost, zda škola zanedbala náležitý dohled. Dohled se podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 263/2007 Sb. vykonává mj. v zájmu předcházení škod na majetku. Pokud škola dohled zanedbala, pak žák mladší 13 let škodu nehradí a starší žák ji hradí v částečném rozsahu.

U střední školy platí zvláštní právní úprava v § 391 odst. 1 zákoníku práce, podle které tito žáci hradí jimi způsobenou škodu.

13. Smí učitelé na žáky křičet?

Ne. Křik v mozku aktivuje centrum strachu a děsí lidi[7] a je v rozporu se zásadou vzájemné úcty, respektu a důstojnosti podle § 2 odst. 1 písm. c) školského zákona.

14. Může učitel trestat celou třídu? (kolektivní tresty)

Ne. Kázeňské opatření lze udělit pouze tomu žákovi, který porušil své povinnosti.

Zadání písemné práce není kázeňské opatření a nelze jej považovat za trest. Písemná práce je způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků, což je součástí vzdělávání. Ad absurdum pokud je žák připraven a dostane jedničku, o jaký „trest“ jde? Pokud nestanoví školní řád jinak (§ 30 odst. 2 školského zákona), může učitel zadat písemnou práci kdykoliv.

Co se týká úklidu, zpravidla může být obtížné zjistit, který přesně žák způsobil nepořádek. Ve třídách se tak typicky střídají žáci jako úklidová služba. Nicméně na žáky nelze v tomto směru klást nepřiměřené požadavky – úklid je totiž v náplni práce příslušných nepedagogických pracovníků.

15. Mohou učitelé nahlas předčítat známky?

Ano. Je zjevné, že žáci ve třídě vědí, kdo je jak dobrý, a mají představu o známkách svých spolužáků. Hodnocení žáka nemůže v žádném případě představovat zásah do osobnostních práv. Jinak by učitel nemohl ani ústně zkoušet nebo klást otázky. Posměšné nebo ponižující komentáře od učitele samozřejmě ve školství nemají místo.

16. Mohou si učitelé číst, nebo dokonce nahlas předčítat milostné dopisy a jiné vzkazy?

Obecně učitel nemůže číst vzkazy. Nicméně při závažných okolnostech (typicky podezření na podvádění nebo šikanu) může po žákovi požadovat umožnit přečtení. Předčítání nahlas možné není. Viz též otázka č. 6.

17. Můžou Vás učitelé přesazovat?

Ano, toto je podle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona v kompetenci ředitele školy, který přesazování může delegovat na učitele.

18. Může Vám učitel odepřít účast na třídním výletě nebo na exkurzi?

Jednoznačně nedoporučuji odpírat účast určitému žákovi. Jde o velmi problematický postup z pohledu práva žáka na vzdělávání, které probíhá i na výletě a exkurzi.

19. Smí učitel přetáhnout hodinu?

Ne. Podle § 26 odst. 1 školského zákona vyučovací hodina trvá 45 minut. Je nutné žákům ponechat přestávku v plné délce.

20. Můžou žáci jíst nebo pít o hodině?

Základní lidskou potřebou je jíst i pít a rušit ostatní jsou způsobilé obě činnosti. Byť je samozřejmě potřeba pít významnější, není důvod, proč by žák za běžných okolností nemohl vydržet 45 minut bez napití. Žák tedy nemá právo jíst a pít o hodině. Právo pít o hodině lze dovodit při odůvodněných okolnostech, např. na základě zdravotního stavu žáka, při fyzické aktivitě, zhoršených mikroklimatických podmínkách (např. při omezeném větrání z důvodu smogové situace nebo při venkovní teplotě vzduchu nad 30 °C, srov. § 18 odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.).

Závěr

Výše uvedenými otázkami se téma nevyčerpává. Pozornosti zasluhují i další oblasti. Například pokud žák vnese do školy zbraň, je podnapilý aj.[1] DRACHOVSKÝ, Ondřej. 20 otázek: co učitelé smějí a co nesmějí, ale přesto to často dělají. Právní prostor [online]. 23. 1. 2023 a 25. 1. 2023. Dostupné z https://pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/20-otazek-co-ucitele-smeji-co-nesmeji-ale-presto-casto-delaji-i-cast a z https://pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/o-20-otazek-co-ucitele-smeji-co-nesmeji-ale-presto-casto-delaji-ii-cast.

[2] FIALA, Jan. Řešení problémového chování žáků. Školní poradenství v praxi. 2019, roč. 6, č. 1, s. 21–22.

[3] Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Dostupné z https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani.

[4] PÁNEK, Jiří. Učitel klečící na žákovi nepochybil. Nadávat však neměl, míní inspekce. Idnes.cz [online]. 12. 7. 2019. Dostupné z https://www.idnes.cz/praha/zpravy/ucitel-zak-fyzicky-kontakt-agresivita-znehybneni-inspekce-setreni-skola-poruchy-chovani.A190709_221232_domaci_iri.

[5] Blíže viz PUŠKINOVÁ, Monika, FIALA, Jan. Používání mobilních telefonů ve školách. Řízení školy. 2018, roč. 15, č. 11, s. 13–16.

[6] FIALA, Jan. Řešení problémového chování žáků. Školní poradenství v praxi. 2019, roč. 6, č. 1, s. 21–22.

[7] SVORNÍK, Petr. Lidský křik nás děsí jako nic jiného. Novinky.cz [online]. 5. 8. 2015. Dostupné z https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-lidsky-krik-nas-desi-jako-nic-jineho-317366.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články