okamžité zrušení pracovního poměru

ČlánkyPracovní právoJUDr. Ing. Eva RadováMgr. Tereza Koláříková15.10.2020

Okamžité zrušení pracovního poměru v judikatuře českých soudů

K okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem může v souladu s ustanovení § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“ nebo „zákoník práce“) dojít pouze ze dvou taxativně stanovených důvodů. Zatímco výklad a aplikace prvního důvodu, tj. spáchání úmyslného trestného činu ve stanovené délce [§ 55 odst. 1 písm. a) ZP], zpravidla nečiní v praxi větších problémů, v případě druhého důvodu, tj. porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem [§ 55 odst. 1 písm. b) ZP], se jedná o relativně neurčitou hypotézu právní normy, jejíž výklad závisí na úvaze soudu v konkrétním případě. Cílem tohoto článku je shrnout, jak na zvlášť hrubý způsob porušení povinností zaměstnancem nazírají české soudy.
ČlánkyPracovní právoJUDr. Michal Faltus24.06.2020

Úskalí souběhu výpovědi „na hodinu“ a „klasické“ výpovědi

S jednostranným ukončením pracovního poměru pro porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance se v praxi setkal téměř každý zaměstnavatel. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jako „Zákoník práce“), hovoří o celkem třech intenzitách porušení pracovních povinností zaměstnancem: méně závažné porušení, závažné porušení a porušení zvlášť hrubým způsobem.
ČlánkyPracovní právoJUDr. Michal Faltus18.11.2019

Neomluvená absence není vždy důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru

V advokátní praxi se pravidelně setkávám s dotazy klientů, jaké jednání zaměstnance lze považovat za porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, u něhož může zaměstnavatel udělit zaměstnanci okamžité zrušení pracovního poměru. Jeden z typických případů, který bývá jako příklad uváděn, je neomluvená absence ze strany zaměstnance s dovětkem, že vždy je nutno zkoumat konkrétní okolnosti případu.
ČlánkyPracovní právoMgr. Bc. Michal PeškarMilan Flachs15.09.2019

Ani osm dní neomluvené absence nemusí ospravedlňovat okamžité zrušení

Ústavní soud se ve svém usnesení III. ÚS 3794/18 zabýval zajímavým sporem o platnost okamžitého zrušení pracovního poměru za déletrvající neomluvenou absenci. Toto rozhodnutí pak nabývá na zajímavosti ve srovnání se staršími rozhodnutími Nejvyššího soudu a obecným povědomím laické i odborné veřejnosti.
ČlánkyPracovní právoMgr. Bc. Anna Suchá16.10.2017

Zneužití firemní kreditky jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru?

Základní povinností zaměstnance vůči zaměstnavateli je, aby svým chováním v souvislosti s pracovním vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, aby řádně hospodařil se svěřenými prostředky, a střežil a ochraňoval majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. Případné porušení takových povinnosti ze strany zaměstnance úmyslným útokem na majetek zaměstnavatele má za následek zásadní narušení či ztrátu důvěry zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Lze však z takového důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr s daným zaměstnancem, i když výše škody na majetku zaměstnavatele je relativně nízká?
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři